25 ก.พ. 63   เรียน ผอ.กศน.อ.ทุกอำเภอ //เรื่อง การดำเนินงานโครงการห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามระบบ DMIS  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
25 ก.พ. 63   เรียน ผอ.กศน.อ.ทุกอำเภอ //เรื่อง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (ONIE E-Library)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
18 ก.พ. 63   โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่2/2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
18 ก.พ. 63   การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
18 ก.พ. 63   การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.พ. 63   การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.พ. 63   การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลว 17 ก.พ. 63  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.พ. 63   การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.พ. 63   มาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอับเสบจากเชื้อไวร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ก.พ. 63   ส่งประกาศการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.พ. 63   การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
14 ก.พ. 63   การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ปี 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
14 ก.พ. 63   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้นักเรียน นักศึกษา ไปเข้าร่วมของสภาเด็กและเยาวชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
14 ก.พ. 63   สำรวจข้อมูลภาคีเครือข่าย ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (DMIS)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
12 ก.พ. 63   การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 63   ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่ปิดสถานศึกษา เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.พ. 63   การเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.พ. 63   โครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ประจำปีงบประมาณ 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
11 ก.พ. 63   การประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ก.พ. 63   การสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้า  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
08 ก.พ. 63   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
08 ก.พ. 63   การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
07 ก.พ. 63   การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓ และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 63   รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 63   การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ก.พ. 63   ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ก.พ. 63   การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ก.พ. 63   ขอส่งคำสั่งแต่งตั้ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ก.พ. 63   ซักซ้อมการเสนอหนังสือราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ม.ค. 63   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ม.ค. 63   ขอความร่วมมือเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ม.ค. 63   การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
31 ม.ค. 63   ขอเชิญประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ ครั้งที่ 2/2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
30 ม.ค. 63   ขอส่งสำเนาหนังสือของนายชูรัฐ แปลกสงวนศรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
30 ม.ค. 63   การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ม.ค. 63   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลื่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ม.ค. 63   ขอความร่วมมือสร้างการมีส่วนร่วม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
29 ม.ค. 63   ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
29 ม.ค. 63   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
29 ม.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุปี 63  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
29 ม.ค. 63   ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ม.ค. 63   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ม.ค. 63   ผลการพิจารณาการยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส่งเอกสารเพิ่มเ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
23 ม.ค. 63   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
23 ม.ค. 63   การสรา้งเครือข่ายอาสาสมัครสถิติเพื่อเก็บข้อมูลสำมะโนประชากร ปี 63  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ม.ค. 63   การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
21 ม.ค. 63   ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกีฬา "กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕" ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
21 ม.ค. 63   การประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
20 ม.ค. 63   แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ม.ค. 63   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการเรียนรู้ อบรมออนไลน์ สำหรับผู้เรียน/ผู้รับบริการร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
20 ม.ค. 63   ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนโครงการและการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับการสงเคราะห์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ม.ค. 63   กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ม.ค. 63   แจ้งกำหนดการสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
16 ม.ค. 63   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกษตรธรรมชาติระดับสูง ประจำปี 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
16 ม.ค. 63   ผลการพิจารณาการยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
16 ม.ค. 63   การดำเนินการจัดสอบ E-Exam ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
15 ม.ค. 63   ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ม.ค. 63   การเข้าร่วมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ ๒๕๖๓"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
14 ม.ค. 63   การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ม.ค. 63   การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ม.ค. 63   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ม.ค. 63   จัดทำข้อมูลในการขอรับงบประมาณ ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกฯ คนพิการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
13 ม.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ค่าหนังสือเรียน ภ. ๒/๒๕๖๒  ผู้ดูแลระบบ      รับ
13 ม.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ค่าหนังสือเรียน ภ. ๒/๒๕๖๒  ผู้ดูแลระบบ      รับ
13 ม.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ค่าหนังสือเรียน ภ. ๒/๒๕๖๒  ผู้ดูแลระบบ      รับ
13 ม.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ค่าหนังสือเรียน ภ. ๒/๒๕๖๒  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
13 ม.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ค่าหนังสือเรียน ภ. ๒/๒๕๖๒  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
13 ม.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ค่าหนังสือเรียน ภ. ๒/๒๕๖๒  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
09 ม.ค. 63   การรายงานผลการดำนินงานการจัด กศน.สำหรับคนพิการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
08 ม.ค. 63   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเรื่องความต้องการของครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษสื่อสาร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ