19 ต.ค. 61   ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ต.ค. 61   การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่เบิกมาพักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ต.ค. 61   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Free Wi-Fi)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
18 ต.ค. 61   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Free Wi-Fi)  กลุ่มการเงิน-บัญชี      รับ
18 ต.ค. 61   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Free Wi-Fi)  กลุ่มการเงิน-บัญชี      รับ
18 ต.ค. 61   การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
18 ต.ค. 61   สำรวจข้อมูลผู้จบการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
17 ต.ค. 61   การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ต.ค. 61   การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
12 ต.ค. 61   เชิญประชุมสัมมนาเชิงวิชาการกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ต.ค. 61   รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงาน เดือน ก.ย.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ต.ค. 61   การสำรวจข้อมูลกาารใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
10 ต.ค. 61   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อออนไลน์และพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
10 ต.ค. 61   แจ้งรายละเอียดรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
09 ต.ค. 61   แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ต.ค. 61   กำหนดการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
09 ต.ค. 61   ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
09 ต.ค. 61   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ต.ค. 61   ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 61   บันทึกตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 61   การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 61   หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 61   แจ้งตอบรับคูปองและรายงานการจ่ายคูปองการศึกษาสำหรับคนพิการ ปี 61  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
04 ต.ค. 61   สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
04 ต.ค. 61   การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
04 ต.ค. 61   เอกสารแนวทางการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่อง(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
04 ต.ค. 61   แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 61   ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพิ่มเติม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 61   เรียน ผอ.กศน.อ.คำเขื่อนแก้ว // เรื่อง การลงทะเบียนหนังสือ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
04 ต.ค. 61   แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
03 ต.ค. 61   แก้ไขข้อมูลอำเภอ /// เรียน ผอ.กศน.อ.เมือง/ป่าติ้ว/ค้อวัง/มหาชนะชัย/เลิงนกทา // เรื่อง ขอความอนุเคราะ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
03 ต.ค. 61   การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
02 ต.ค. 61   ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเ  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
01 ต.ค. 61   การจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
27 ก.ย. 61   การบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแิละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.ย. 61   นโยบายข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
26 ก.ย. 61   คะแนนสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
26 ก.ย. 61   คะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
25 ก.ย. 61   การส่งรายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
25 ก.ย. 61   เรียน ผอ.กศน.อ.กุดชุม/ค้อวัง/ไทยเจริญ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วรรณกรรม "คำพูน บุญทวี" ประจำเดื  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
25 ก.ย. 61   ขอความร่วมมือในการสั่งซื้อกระเทียมจากแหล่งผลิตจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ก.ย. 61   การจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ย. 61   รายงานการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ย. 61   ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ก.ย. 61   ส่งประกาศ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ก.ย. 61   เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
17 ก.ย. 61   ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.ย. 61   ให้ กศน.จัดผลงานหรือกิจกรรมสรุปผลการปฏิบัติการ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.ย. 61   รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงาน เดือน ส.ค.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 61   โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 61   จัดผลงานหรือกิจกรรมสรุปผลการปฏิบัติงาน 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 61   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราห์กลั่นกรองหนังสือราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.ย. 61   การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานสถานศึกษาในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนัก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
12 ก.ย. 61   การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่น เทียนส่องใจ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.ย. 61   การประกวดตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.ย. 61   การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะมูลฝอย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.ย. 61   แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.ย. 61   การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ก.ย. 61   การจัดโครงการมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มศูนย์สามเหลี่ยมมรกต  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
07 ก.ย. 61   การจัดโครงการมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
07 ก.ย. 61   ถึง มหาชนะชัย/คำเขื่อนแก้ว ขอเชิญประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของสถาบัน กศน.ภาค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 61   การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ๕ ธันวาคม ของทุกปี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.ย. 61   การจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี2561  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
06 ก.ย. 61   รายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ก.ย. 61   รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
04 ก.ย. 61   การตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ก.ย. 61   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
04 ก.ย. 61   ขอเชิญประชุมผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ก.ย. 61   การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
04 ก.ย. 61   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ