22 ม.ค. 62   ประกาศขอรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ม.ค. 62   ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ม.ค. 62   ถึง กศน.อำเภอเลิงนกทา,ไทยเจริญ แจ้งการดำเนินการติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์ในโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ม.ค. 62   รับสมัครรองผู้อำนวยการ สนง.การศึกษาเอกชนและผูือำนวยการ สนง.การศึกษาเอกชนอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ม.ค. 62   โครงการสานสายใย กศน. 8  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ม.ค. 62   ขอความร่วมมือประสานปราชญ์เพื่อความมั่นคงเข้าร่วมโครงการฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
15 ม.ค. 62   รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน ธ.ค. 62  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ม.ค. 62   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ N-NET ครั้งที่ 2/2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
11 ม.ค. 62   แนวทางเกี่ยวกับเรื่องที่มีการฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ม.ค. 62   การสำรวจความต้องการใช้หนังสือเรียน กศน. ที่สำนักงาน กศน. จัดทำขึ้น ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับกา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
11 ม.ค. 62   เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ //เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการจัดทำคลิปวีดีโอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
11 ม.ค. 62   โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ค หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
10 ม.ค. 62   จัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ เพิ่มเเติม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
09 ม.ค. 62   เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ม.ค. 62   โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ม.ค. 62   การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และที่ดินของรัฐ  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
07 ม.ค. 62   การดำเนินการจัดสอบ E-Exam  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
07 ม.ค. 62   ขอเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อตัวอย่างแบบทดสอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
07 ม.ค. 62   เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ม.ค. 62   เชิญบุคลากรอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข หลักสูตร digital literacy และ e-commerce  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
07 ม.ค. 62   รายงานผลการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
07 ม.ค. 62   แจ้งเปลี่ยน URL เว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
04 ม.ค. 62   ประเด็ด "ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร) คุณ " ของ พม.POLL  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ม.ค. 62   แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ม.ค. 62   สัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ม.ค. 62   ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  กลุ่มการเงิน-บัญชี      รับ
04 ม.ค. 62   ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ม.ค. 62   การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
03 ม.ค. 62   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
02 ม.ค. 62   การคัดเลือกข้าราชการพลเรืองดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ธ.ค. 61   จัดสรรงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
28 ธ.ค. 61   ถึง กศน.เลิงนกทา ไทยเจริญ ทรายมูล มหาชนะชัย ค้อวัง เรื่องการประเมินคัดเลือกการปฎิบัติงาน กศน.ดีเด่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ธ.ค. 61   ด่วนที่สุด การรณรงค์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ธ.ค. 61   การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
24 ธ.ค. 61   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
24 ธ.ค. 61   การจัดการแข่งขันกีฬา "กศน.ยโสธร เกมส์" ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
24 ธ.ค. 61   สำรวจข้อมูลห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
23 ธ.ค. 61   กำหนดการ/ใบส่งรายชื่อนักกีฬาและสูจิบัตรการแข่งขันกีฬา กศน.ยโสธร เกมส์ ต้านยาเสพติดครั้งที่ 3  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
21 ธ.ค. 61   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ธ.ค. 61   ขอเชิญประชุม ธ.ค. 61  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ธ.ค. 61   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับขวัญ การเรี่ยไร การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ธ.ค. 61   ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ธ.ค. 61   การจัดการแข่งขันกีฬา "กศน.ยโสธร เกมส์" ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
19 ธ.ค. 61   เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมือง, อำเภอทรายมูล //เรื่อง แก้ไขเวรศูนย์วรรกรรม "คำพูน บุญทวี" ประจำเดือน มกราค  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
19 ธ.ค. 61   การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ธ.ค. 61   แต่งตัั้งเวรศูนย์วรรกรรม "คำพูน บุญทวี" ประจำเดือน มกราคม 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
18 ธ.ค. 61   การเพิ่มจำนวนนักศึกษาเข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
18 ธ.ค. 61   ยกเลิกหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.40/ว6654 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
14 ธ.ค. 61   รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ธ.ค. 61   ถึง กศน.อำเภอค้อวัง,เลิงนกทา,ไทยเจริญ,คำเขื่อนแก้ว,ป่าติ้ว คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ธ.ค. 61   ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
13 ธ.ค. 61   สำรวจสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการแต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Exam)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
11 ธ.ค. 61   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (หนังสือเรียน ภ.๒/๒๕๖๒)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 ธ.ค. 61   การดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.)  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
07 ธ.ค. 61   การเข้าร่วมการแข่งขัน "วันกีฬาแห่งชาติ"ประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 61   ประชาสัมพันธ์โครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง สูง รุ่นที่ ๔-๖  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 61   การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
06 ธ.ค. 61   สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 61   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 61   ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 61   แนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 61   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปีงปม. 62  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
04 ธ.ค. 61   การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน และรายงานข้อมูลในระบบ DMIS ปี2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
04 ธ.ค. 61   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการจัดตั้งและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
04 ธ.ค. 61   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการจัดตั้งและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
04 ธ.ค. 61   เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 61   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ " เริ่มใหม่อีกครั้งไม่สาย (Restart)"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 61   สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 61   การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 61   การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ