30 ต.ค. 63   ใบรายชื่อ กศน.ตำบลที่ได้รับงบประมาณค่าจัดกิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
30 ต.ค. 63   ใบรายชื่อ กศน.ตำบลที่ได้รับงบประมาณค่าจัดกิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.2564  กลุ่มการเงิน-บัญชี      รับ
30 ต.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่ากิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ ปี 64  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
30 ต.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
29 ต.ค. 63   ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ต.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
27 ต.ค. 63   การตรวจสอบความเรียบร้อยของกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
27 ต.ค. 63   กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ต.ค. 63   ขอเชิญประชุมชี้แจงแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ต.ค. 63   การรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ต.ค. 63   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ต.ค. 63   แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ต.ค. 63   ขอข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยการใช้สื่อสังคมและการระรานทางไซเบอร์ของเด็กและเยาวชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
22 ต.ค. 63   ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และ ๒๓ ตุลาคม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ต.ค. 63   แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ต.ค. 63   การรายงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
21 ต.ค. 63   การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ต.ค. 63   การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมู,ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ต.ค. 63   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา และโครงการสัมฤทธิบัตร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ต.ค. 63   เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ต.ค. 63   นำส่งประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
19 ต.ค. 63   การส่งรายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
19 ต.ค. 63   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ต.ค. 63   การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ต.ค. 63   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
19 ต.ค. 63   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้ารา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ต.ค. 63   ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศุกษาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 63   ด่วนที่สุด...การสำรวจข้อมูลการทำโครงการ/กิจกรรม "โคก หนอง นา" โมเดล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
17 ต.ค. 63   แนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
17 ต.ค. 63   การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
16 ต.ค. 63   ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ต.ค. 63   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ต.ค. 63   ด่วนที่สุด ถึง กศน.อำเภอกุดชุม เรื่องขอเชิญร่วมประชุมรับมอบนโยบาย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ต.ค. 63   แนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ต.ค. 63   ส่งข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาทุนรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ต.ค. 63   เชิญประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สนง.กศน.ประจำปีงบ 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ต.ค. 63   ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
02 ต.ค. 63   ซ้อมความเข้าใจการใช้งบประมาณปี พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
02 ต.ค. 63   การจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ต.ค. 63   แจ้งให้บุคลากรจ้างบริการต่อสัญญา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ต.ค. 63   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
29 ก.ย. 63   การจัดกิจรรมเนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ก.ย. 63   มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ก.ย. 63   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
25 ก.ย. 63   ประกาศ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติ ตามประกาศการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ก.ย. 63   ถึง กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบตามโครงการคลังคว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ย. 63   ส่งประกาศสำนักงานส่งเสรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ย. 63   การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ย. 63   กศน.อำเภอมหาชนะชัย,กศน.อำเภอเลิงนกทา,กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว เรื่องเชิญเข้าร่วมประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ย. 63   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ย. 63   วันพระราชทานธงชาติไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ย. 63   ขอแจ้งประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ย. 63   เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองยโสธร // เรื่อง ขอมอบหนังสือจาก สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
23 ก.ย. 63   เรียน ผอ.กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว // เรื่อง ขอมอบหนังสือจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
23 ก.ย. 63   การเฝ้าระวัง ติดตาม และค้นหา แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ย. 63   แนวทางการประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. ประจำปีการศึกษา 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
23 ก.ย. 63   แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
22 ก.ย. 63   เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ก.ย. 63   เรียน ผอ.กศน.อำเภอเลิงนกทา // เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดการออกแบบตกแต่งห้  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
22 ก.ย. 63   เรียน ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว // เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดการออกแบบตกแต่งห้อ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
22 ก.ย. 63   เรียน ผอ.กศน.อำเภอค้อวัง // เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดการออกแบบตกแต่งห้อง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
22 ก.ย. 63   เรียน ผอ.กศน.อำเภอทรายมูล //เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดการออกแบบตกแต่งห้อ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
22 ก.ย. 63   เรียน ผอ.กศน.อำเภอมหาชนะชัย // เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดการออกแบบตกแต่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
22 ก.ย. 63   เรียน ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม // เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดการออกแบบตกแต่งห้อง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
21 ก.ย. 63   การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวจัดการศึกษาสำรับคนพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
17 ก.ย. 63   เปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ก.ย. 63   การพิจารณาคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.ย. 63   กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
15 ก.ย. 63   สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.2564)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.ย. 63   ขอประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ต้านภัยโควิด ๑๙”  กลุ่มอำนวยการ      รับ