01 มิ.ย. 63   การป้องกันธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 มิ.ย. 63   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 มิ.ย. 63   ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 มิ.ย. 63   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
01 มิ.ย. 63   ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 พ.ค. 63   แจ้งผังการออกอากาศ ETV  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
29 พ.ค. 63   การจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาบังคับ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
29 พ.ค. 63   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "รักเหนือรัก"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
29 พ.ค. 63   เลื่อนการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 พ.ค. 63   แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
26 พ.ค. 63   การจ้างเหมาบริการ งบเงินอุดหนุน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 พ.ค. 63   แจ้งคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 พ.ค. 63   การจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาบังคับ (วิชาเศรษฐกิจพอเพียง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
22 พ.ค. 63   แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1/2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
22 พ.ค. 63   การปรับปรุงข้้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
22 พ.ค. 63   สำรวจข้อมูล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ค. 63   ขอมอบสิทธิ์การเข้าเรียนออนไลน์ให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
19 พ.ค. 63   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนุอดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ค. 63   สำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ค. 63   หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 พ.ค. 63   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยในการป้องกัน COVID-19  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
15 พ.ค. 63   การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ค. 63   การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กระทรวงศึ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
13 พ.ค. 63   แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒาคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงาน กศน. (เพิ่มเติม)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
13 พ.ค. 63   อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 พ.ค. 63   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 พ.ค. 63   การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี2563(เพิ่มเติม)  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
08 พ.ค. 63   การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี2563(เพิ่มเติม)  กลุ่มการเงิน-บัญชี      รับ
08 พ.ค. 63   การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี2563  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
08 พ.ค. 63   แนวทางการจัดการสึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
08 พ.ค. 63   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 พ.ค. 63   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 พ.ค. 63   การขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ ปี 63  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
07 พ.ค. 63   กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวาระแห่งชา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 63   กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวาระแห่งชา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 63   ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 63   ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
07 พ.ค. 63   ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ การจัดการศึกษาต่อเนื่อง(ทักษะชีวิต)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
07 พ.ค. 63   การประดับตกแต่งสถานที่ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 63   ขอเชิญชวนปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 พ.ค. 63   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการความร่วมมือในการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตผู้ดูแลผู้สู  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
05 พ.ค. 63   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
05 พ.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (จัดสรรใหม่)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
05 พ.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
01 พ.ค. 63   มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
30 เม.ย. 63   การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือน พฤษภาคม 2563  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
30 เม.ย. 63   แจ้งช่องทางการติดต่อราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 เม.ย. 63   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความยินดี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 เม.ย. 63   ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 เม.ย. 63   เลื่อนปิดการรับสมัครประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 เม.ย. 63   การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  กลุ่มการเงิน-บัญชี      รับ
30 เม.ย. 63   การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก การแพร่ระบาดข  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 เม.ย. 63   ให้ผู้ที่จะออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนสวมใส่หน้ากากอนามัย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 63   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (รอบการประเมินครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 63   ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 63   ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 63   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 63   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 63   กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
29 เม.ย. 63   การดำนินการตามที่สำนักงาน ก.พ. จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid - 19  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 63   การดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ฯ ภาาคเรียนที่ 1/2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
24 เม.ย. 63   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 เม.ย. 63   การดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
20 เม.ย. 63   สำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการ ความคาดหวังต่อการให้บริการเกี่ยวกับกระบวนการ รับเรื่อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 เม.ย. 63   การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
17 เม.ย. 63   จัดสรรงบประมาณโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ปี พ.ศ.๒๕๖๓  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
17 เม.ย. 63   ก่ารใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาแบบออนไลน์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
16 เม.ย. 63   ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง ความรู้ COVID-19"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
16 เม.ย. 63   การรายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ