22 พ.ค. 61   มาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
22 พ.ค. 61   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส 3-4 ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
22 พ.ค. 61   อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (ค่าจัดกิจกรรม กศน.ตำบล 15 แห่ง)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
22 พ.ค. 61   เน็ตประชารัฐ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ค. 61   จัดทำแผนกิจกรรมการอบรมสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ค. 61   เรียน ผอ.กศน.อำเภอค้อวัง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา สำหรับผู้บริหาร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
21 พ.ค. 61   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ค. 61   ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ค. 61   ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 พ.ค. 61   เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองฯ เรื่อง เยี่ยมชมและพบปะศูนย์บริการเฉพาะกิจ มุม มสธ.จังหวัดยโสธร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
15 พ.ค. 61   การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
11 พ.ค. 61   แจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB corporate online  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 พ.ค. 61   ประชาสัมพันธ์โครงการ "โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 พ.ค. 61   การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 พ.ค. 61   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิขาการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 พ.ค. 61   การขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 พ.ค. 61   จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ไตรมาส ๓-๔  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 พ.ค. 61   จัดสรรงบประมาณ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 พ.ค. 61   จัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ภ.๑/๒๕๖๑  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 พ.ค. 61   การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมาย รปภ.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
11 พ.ค. 61   การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติ ระดับสูงในต่างประเทศ (ระดับพื้นที่)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
11 พ.ค. 61   เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
11 พ.ค. 61   เชิญชวนร่วมรณรงค์ตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ.2561  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
09 พ.ค. 61   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย , รองผุ้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 61   ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่เกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 61   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
09 พ.ค. 61   ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
08 พ.ค. 61   รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 พ.ค. 61   รับสมัครครูผู้ช่วย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 61   รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 61   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พั  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 61   ผลการคัดเลือกนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวพระราชดำริด้านการอ่าน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
07 พ.ค. 61   ผลการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. ปี2560  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
07 พ.ค. 61   ขอความร่วมมือประชุาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 61   แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสั  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
07 พ.ค. 61   แนวทางการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
07 พ.ค. 61   การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาลหลักสูตรต่อเนื่อง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
07 พ.ค. 61   การเข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิทยากรยุวกาชาด  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
01 พ.ค. 61   การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 พ.ค. 61   การประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
30 เม.ย. 61   แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
30 เม.ย. 61   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภ. 1/2561  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
30 เม.ย. 61   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ค่าซื้อหนังสือเรียน ภ. 1/2561  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
30 เม.ย. 61   เรียน ผอ.กศน.อ.เมือง และ ป่าติ้ว เรื่องส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560-2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
27 เม.ย. 61   โครงการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
27 เม.ย. 61   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
27 เม.ย. 61   ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
27 เม.ย. 61   ด่วนที่สุด // รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ไตรมาส 1 และ 2  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
26 เม.ย. 61   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 เม.ย. 61   การจัดตั้งศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงอายุเข้าสู่งาน (กศน.อำเภอกุดชุม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 เม.ย. 61   พิธิเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 เม.ย. 61   ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 เม.ย. 61   สำรวจและยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของนักศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
24 เม.ย. 61   อบรมหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 เม.ย. 61   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 เม.ย. 61   การประชุมชี้แจงหลักเกณฏฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 เม.ย. 61   เรียน ผอ.กศน.อำเภอ มหาชนะชัย และ เลิงนกทา เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เวรณศูนย์วรรณกรรม "คำพูน บุญทวี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
23 เม.ย. 61   แจ้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสำนักงานและแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
18 เม.ย. 61   ให้หน่วยงานในจังหวัดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 61   หลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 61   ขอความร่วมมือเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมุลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 61   เชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานไตรมาส 3-4 ประจำป  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 61   แจ้งคำสั่งนายทะเบียนสั่งให้บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 61   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 เม.ย. 61   การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
05 เม.ย. 61   ด่วนที่สุด...แบบสำรวจวิทยากรวิชาชีพและกลุ่มสนใจ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
05 เม.ย. 61   ด่วนที่สูด...แบบสำรวจวิทยากรวิชาชีพและกลุ่มสนใจ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
05 เม.ย. 61   การสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
05 เม.ย. 61   รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด (กศน.อำเภอกุดชุม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 เม.ย. 61   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3-4  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ