19 ก.พ. 61   แจ้งการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.พ. 61   จัดสรรเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
15 ก.พ. 61   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการผลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 61   การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
14 ก.พ. 61   ขอเรียนเชิญใช้บริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.พ. 61   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.พ. 61   การจัดพิมพ์และจัดส่งแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
13 ก.พ. 61   การซักซ้อมแนวทางการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกบังคับของผู้เรียนที่มีการเทียบโอนผลการเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
12 ก.พ. 61   รางวัล "กศน.เกียรติยศ" ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 61   การจัดทำแผนคำรับรองในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน กศน. DMIS 61 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 61   ขอส่งมอบเครื่องมือประเมินระดับการรู็หนังสือของนักศึกษา กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 61   รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 61   โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
09 ก.พ. 61   การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรืนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ก.พ. 61   รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา 2560  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
08 ก.พ. 61   ขอเชิญประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
08 ก.พ. 61   การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
06 ก.พ. 61   การขับเคลื่อนการดำเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
06 ก.พ. 61   การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.พ. 61   แนวปฏิบัติกรณีข้าราชการได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานในศาลหรือถูกเรียกให้ไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ก.พ. 61   ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาสที่1/2561)  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
02 ก.พ. 61   ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
02 ก.พ. 61   แจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตรวจสอบของ สตง.จังหวัดยโสธร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ก.พ. 61   โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตร "การอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไท  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
01 ก.พ. 61   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำแผนการจจัดการความรู้รายบุคคล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ก.พ. 61   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำป  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ก.พ. 61   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตราย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ม.ค. 61   แจ้งวิทยากรครู(ก)เน็ตประชารัฐ เข้าร่วมกิจกรรม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
29 ม.ค. 61   โครงการประชุมชี้แจง N-NET  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
29 ม.ค. 61   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ งบอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ภ.๒/๒๕๖๐ เพิ่มเติม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
29 ม.ค. 61   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภ.๒/๒๕๖๐ เพิ่มเติม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
29 ม.ค. 61   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภ.๒/๒๕๖๐ เพิ่มเติม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
29 ม.ค. 61   แจ้งจัดสรรงปม. ปี 2561 งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ภาค 2/2560 เพิ่มเติม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
26 ม.ค. 61   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ N-NET 2/2560 ระดับสนามสอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
26 ม.ค. 61   เรียน ผอ.กศน.อ.ป่าติ้ว และ คำเขื่อนแก้ว เรื่อง แต่งตั้งเวรศูนย์วรรณกรรม คำพูน บุญทวี ประจำเดือน กุมภ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
24 ม.ค. 61   ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ม.ค. 61   การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ม.ค. 61   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร 7 หลักสูตร ของ มศธ.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ม.ค. 61   ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ม.ค. 61   การอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร"การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หัวข้อ "การส  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ม.ค. 61   การอบรมลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นเพื่อทบทวนวิทยากรผ้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
23 ม.ค. 61   เรียน ผอ.กศน.อำเภอเลิงนกทา อนุเคราะห์รถโมบาย โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ "STEM สัญจร"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
22 ม.ค. 61   การจัดทำข้อมูลและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ประจำปี2561  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
22 ม.ค. 61   โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
22 ม.ค. 61   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
22 ม.ค. 61   เรียนเชิญร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่ 20 : “เมล็ดพันธ์แห่งความดี...สู่วิถีพอเพียง”  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
19 ม.ค. 61   แจ้งวิทยากรครู (ก) สร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเนตประชารัฐ เข้าร่วมประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ม.ค. 61   ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
19 ม.ค. 61   เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองยโสธร เรื่อง อนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
19 ม.ค. 61   การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2560  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
19 ม.ค. 61   ทุนรัฐบาลอินเดีย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ม.ค. 61   การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
18 ม.ค. 61   แนวทางการจัดอบรม โครงงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
18 ม.ค. 61   ยกเลิกรหัสวิชา สค 03049 รายวิชาสมรภูมิรบบ้านร่มเกล้า สาระการพัฒนาสังคม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
18 ม.ค. 61   แจ้งการส่งจดหมายข่าวสรุปงานประจำเดือนเพิ่มเติมเป็นไฟล์ Word ทางกลุ่มไลน์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
17 ม.ค. 61   รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ม.ค. 61   เชิญบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาคตะวันออกเฉียงเห  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ม.ค. 61   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลศิลปินพื้นบ้านอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ม.ค. 61   แนวทางการบำบัดฟื้นฟู (จิตสังคมในสถานศึกษา)  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
17 ม.ค. 61   แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ม.ค. 61   การขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
17 ม.ค. 61   เรียน ผอ.กศน.ป่าติ้ว และ ทรายมูล เรื่อง การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
16 ม.ค. 61   สำรวจการเช่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
15 ม.ค. 61   ประชาสัมพันธ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
12 ม.ค. 61   การเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย ผู้ใข้ภาษาไทยดีเด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ม.ค. 61   การนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ม.ค. 61   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ม.ค. 61   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ม.ค. 61   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
09 ม.ค. 61   การนิเทศ ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ