16 ส.ค. 61   การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
16 ส.ค. 61   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสาธิตอุปกรณ์ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 61   ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 61   รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ส.ค. 61   การจัดงานแข่งขันกีฬา กศน.ยโสธรเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่2  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
08 ส.ค. 61   ส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษณะวิชาการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 61   เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 61   เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต  ผู้ดูแลระบบ      รับ
06 ส.ค. 61   การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 61   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับากรประเมิน ภาค คฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ส.ค. 61   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
03 ส.ค. 61   การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 61   ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 61   ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 61   ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2561  ผู้ดูแลระบบ      รับ
03 ส.ค. 61   ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2561  ผู้ดูแลระบบ      รับ
03 ส.ค. 61   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ N-NET  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
02 ส.ค. 61   ขอเชิญประชุมปฏิบัติการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
02 ส.ค. 61   ด่วนที่สุด...โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงาน กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
02 ส.ค. 61   โครงการประชุมชี้แจงการวัดผลประเมินผล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
01 ส.ค. 61   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันในองค์กร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 61   ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 61   ราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ n-net  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
31 ก.ค. 61   ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
31 ก.ค. 61   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
25 ก.ค. 61   ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อ.ทรายมูล เรื่อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายศูนย์เรีย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
25 ก.ค. 61   ขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
24 ก.ค. 61   การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
24 ก.ค. 61   การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562  กลุ่มการเงิน-บัญชี      รับ
24 ก.ค. 61   ด่วนที่สุด...ขอทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
24 ก.ค. 61   ด่วนที่สุด...ขอทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ผู้ดูแลระบบ      รับ
24 ก.ค. 61   ด่วนที่สุด...การดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
20 ก.ค. 61   หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ก.ค. 61   เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.ค. 61   จัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอนคนพิการ ภาคเรียน 1/2561  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
18 ก.ค. 61   จัดสรรงบรายจ่าย พ.ศ.2561 เพื่อดำเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกล  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
16 ก.ค. 61   เรียน ผอ.กศน.อ.ทรายมูล,ป่าติ้ว,คำเขื่อนแก้ว เรื่อง แต่งตั้งเวรศูนย์วรรณกรรม คำพูน บุญทวี ประจำเดือน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
16 ก.ค. 61   ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.ค. 61   รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงาน เดือน มิ.ย.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.ค. 61   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.ค. 61   แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.ค. 61   ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.ค. 61   การประชุมปฏิบัติการจัดทำแบทดสอบวิชเลือก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
16 ก.ค. 61   ฝังเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
16 ก.ค. 61   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2561  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
13 ก.ค. 61   ขอเชิญชวนสั่งซื้อดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 61   ขอเชิญร่วมสัมมนา ม.อุบล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
13 ก.ค. 61   ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกบุคคล/องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
13 ก.ค. 61   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
11 ก.ค. 61   ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.ค. 61   การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.ค. 61   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
11 ก.ค. 61   ด่วนที่สุด! เสนอรายชื่อผู่ที่มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
09 ก.ค. 61   การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.ค. 61   การจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
06 ก.ค. 61   รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และรับโอนฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ก.ค. 61   การประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิ์รับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแห  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ก.ค. 61   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยในเขตพัฒนาพิเศษฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ก.ค. 61   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ก.ค. 61   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพวิชาทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ก.ค. 61   ประชาสัมพันธ์โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ก.ค. 61   กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
04 ก.ค. 61   การคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ก.ค. 61   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
03 ก.ค. 61   การรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
03 ก.ค. 61   แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ก.ค. 61   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ก.ค. 61   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ กติกา และตัดสินผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กล่มสำนกงาน กศน.จังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ก.ค. 61   การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ก.ค. 61   เรียน ผอ กศน.อำเภอเมือง และ ป่าติ้ว เรื่อง ส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการพัมนาบุคลากร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ