02 มี.ค. 64   ขอส่งประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 มี.ค. 64   ประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 มี.ค. 64   ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 มี.ค. 64   สำรวจข้อมูลการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต โครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 มี.ค. 64   ถึง กศน.อำเภอกุดชุม , คำเขื่อนแก้ว เรื่อง ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 มี.ค. 64   ส่งประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.พ. 64   ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.พ. 64   การจัดการความรู้ของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.พ. 64   หลักเกณฑ์และวิธีการชำระคืนเงินกู้และการเรียกคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้ารา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.พ. 64   การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี ๒๕๖๔”  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.พ. 64   การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับตรวจจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.พ. 64   ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
23 ก.พ. 64   ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
23 ก.พ. 64   โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล (ครู ข) หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
23 ก.พ. 64   สำรวจข้อมูลภาคีเครือข่าย ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (DMIS)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
23 ก.พ. 64   กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นฐาน พุทธศักราช  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
23 ก.พ. 64   การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
22 ก.พ. 64   สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ก.พ. 64   ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ก.พ. 64   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านยาเสพติด  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
22 ก.พ. 64   รายงานผลการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน N-net ครั  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
19 ก.พ. 64   เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยโสธร.....ส่งครูแนะแนวเข้าร่วมการอบรมสัมนา การสร้างเครือข่ายแนะแนวอา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
19 ก.พ. 64   การนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.พ. 64   การรับสมัครฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๔  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
18 ก.พ. 64   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.พ. 64   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.พ. 64   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ก.พ. 64   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
17 ก.พ. 64   ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.พ. 64   ยกเลิกแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.พ. 64   โครงการสานสายใย กศน.9  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 64   เรียน กศน.อำเภอป่าติ้ว //เรื่อง ขอใช้รถโมบายเคลื่อนที่  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
15 ก.พ. 64   การสำรวจข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนฯ ตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
15 ก.พ. 64   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 64   ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ”  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 64   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ n-net ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
15 ก.พ. 64   การสอบธรรมสนามหลวง  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
11 ก.พ. 64   ด่วนที่สุด...การนิเทศ ติดตาม การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
11 ก.พ. 64   จัดสรรงบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 ก.พ. 64   จัดสรรงบประมาณค่าหนังสือเรียน เพิ่มเติม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 ก.พ. 64   การอบรมแบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้ส  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
11 ก.พ. 64   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการทดสอบทางการศึกษา ปี2564  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
11 ก.พ. 64   การจัดการศึกษาบทเรียนออนไลน์ของสำนักงาน กศน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
11 ก.พ. 64   การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563และผู้ผ่านการประ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
11 ก.พ. 64   โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ LMS  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
10 ก.พ. 64   ประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
10 ก.พ. 64   แจ้งการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานในระบบDMIS  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.พ. 64   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.พ. 64   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ การศึกษา การค้นคว้าวิจัยด้านยาเสพติด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.พ. 64   การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกอบเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.พ. 64   การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.พ. 64   การสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
09 ก.พ. 64   แต่งตั้งสถานศึกษาให้ทำหน้าที่ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ()E-Exam  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
08 ก.พ. 64   การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
08 ก.พ. 64   แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ก.พ. 64   รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ DMIS  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
29 ม.ค. 64   ด่วนที่สุด...การคัดเลือกบุคลากร กศน. เข้ารับการอบรมแบบ online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาว  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
29 ม.ค. 64   ขอเชิญส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ม.ค. 64   การสมัครขอรับรางวัลรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ม.ค. 64   ด่วนที่สุด...การขอใช้งานบัญชีอีเมล์แบบองค์กร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
28 ม.ค. 64   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ม.ค. 64   การเข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
27 ม.ค. 64   ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ม.ค. 64   ส่งรายงานการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ม.ค. 64   การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
27 ม.ค. 64   ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การจัดงาน “๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ”  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ม.ค. 64   ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ม.ค. 64   แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ม.ค. 64   การออกอากาศเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ม.ค. 64   โครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ