30 มี.ค. 63   การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี่ยม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
27 มี.ค. 63   รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
27 มี.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (เม.ย. - ก.ย. 63)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
27 มี.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่าจัดการเรียนการสอน (ภ.1/2563)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
27 มี.ค. 63   หลักเกณฑ์สำหรับให้พนักงานราชการปฏิบัติงานในที่พัก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 มี.ค. 63   การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
27 มี.ค. 63   การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 มี.ค. 63   แจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูลและสถิติของสำนักงาน กศน. ปีการศึกษา 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
26 มี.ค. 63   พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 มี.ค. 63   ขอส่งประการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 มี.ค. 63   แนวทางและคำแนะนำการปฏิบัติเื่พป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 มี.ค. 63   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 มี.ค. 63   แนวปฏิบัติการดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
25 มี.ค. 63   การดำเนินการตามติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศักษาธิการ ของสำนักงาน กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
24 มี.ค. 63   ทุนการศึกษาปัญญาภิวัฒน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 มี.ค. 63   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 มี.ค. 63   การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการการจัดฝึก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 มี.ค. 63   หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในบ้านพัก ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 มี.ค. 63   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มี.ค. 63   ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มี.ค. 63   การเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรวัยเรียนที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
19 มี.ค. 63   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปประวัติศาสตร์ชาติไทย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
19 มี.ค. 63   การประชสาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 มี.ค. 63   สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 มี.ค. 63   การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 มี.ค. 63   โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
16 มี.ค. 63   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
16 มี.ค. 63    การจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปี 2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
13 มี.ค. 63   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มี.ค. 63   การประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
13 มี.ค. 63   ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มี.ค. 63   แนวปฏิบัติการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
12 มี.ค. 63   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มี.ค. 63   การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มี.ค. 63   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวัง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มี.ค. 63   การปฏิบัติภารกิจเกี่ยวพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มี.ค. 63   แนวการปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศขั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 มี.ค. 63   มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 มี.ค. 63   การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรี สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มการเงิน-บัญชี      รับ
10 มี.ค. 63   การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 มี.ค. 63   ขอความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
09 มี.ค. 63   มาตรการลด P.M 2.5  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
09 มี.ค. 63   แจ้งการใช้งานระบบบริหารจัดการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
09 มี.ค. 63   ถึงผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ และเลื่อนขั้น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 มี.ค. 63   ถึง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทรายมูล,กุดชุม,มหาชนะชัย เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ และเลื่อนขั้น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 มี.ค. 63   ถึง ผู้อำนวยการ กศนอำเภอ คำเขื่อนแก้ว,ค้อวัง ,ไทยเจริญ เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ และเลื่อ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 มี.ค. 63   ถึง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา,เมืองยโสธร เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ และเลื่อน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 มี.ค. 63   เชิญชมรายการสายใย กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
05 มี.ค. 63   การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
05 มี.ค. 63   การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
05 มี.ค. 63   การประกวดการเขียนเรื่องสั่น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 มี.ค. 63   มาตรการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 มี.ค. 63   ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่องหลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
03 มี.ค. 63   การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
03 มี.ค. 63   ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมของนักศึกษา กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 มี.ค. 63   แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
03 มี.ค. 63   ขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
03 มี.ค. 63   ขอเชิญรับชมรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ สำหรับนักศึกษา กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
02 มี.ค. 63   แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
27 ก.พ. 63   รับสมัครบุคคลทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ก.พ. 63   ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพของส่วนราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
26 ก.พ. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
26 ก.พ. 63   โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
26 ก.พ. 63   หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(รางวัลเสมาพิทักษ์)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.พ. 63   การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พ.ศ.2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.พ. 63   การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 ในสถานประกอบการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.พ. 63   ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ก.พ. 63   เรียน ผอ.กศน.อ.ทุกอำเภอ //เรื่อง การดำเนินงานโครงการห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามระบบ DMIS  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
25 ก.พ. 63   เรียน ผอ.กศน.อ.ทุกอำเภอ //เรื่อง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (ONIE E-Library)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
18 ก.พ. 63   โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่2/2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ