11 ส.ค. 63   ส่งประกาศคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ส.ค. 63   ทบทวนเรื่องการเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ส.ค. 63   การขอรับเข็มเชิดชูเกีนรติครู กศน.ประจำปี 2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ส.ค. 63   การดำเนินการสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
07 ส.ค. 63   แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 63   ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 63   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 63   แนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางตรวจราชการของคณะนายกรัฐมนตรี ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
06 ส.ค. 63   การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดยโสธร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
06 ส.ค. 63   การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ ระยะที่ ๑ ก่อนการอบรม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
04 ส.ค. 63   ขอเชิญเข้ารับการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาก  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
04 ส.ค. 63   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ส.ค. 63   องค์ประกอบการประเมินศักยภาพในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 63   เชิญร่วมประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 63   การสำรวจข้อมูลการลงทะเบียนของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
30 ก.ค. 63   การอบรมบุคลากร KT  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ก.ค. 63   ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
30 ก.ค. 63   ขอส่งคู่มือการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
29 ก.ค. 63   ขอเชิญร่วมทำผ้าป่าฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ก.ค. 63   ส่งผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
29 ก.ค. 63   การขับเคลื่อนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
29 ก.ค. 63   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลบุคลากรในสังกัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 63   กำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 63   ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 63   การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
23 ก.ค. 63   การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 63   การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทพระเจ้าอยู่หัว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ก.ค. 63   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ก.ค. 63   ขอทราบแผนแม่บท อพ.สธ.-หน่วยงาน ระยะที่ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติงานฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
19 ก.ค. 63   ประกาศรับสมัครลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
19 ก.ค. 63   การสัมมนาประสมการณ์หลักสูตรวิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุรุ่นที่ 3  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
17 ก.ค. 63   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวด “New Gen Hug บ้านเกิด”  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ก.ค. 63   การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
17 ก.ค. 63   การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ก.ค. 63   รายงานผลไตรมาส 3  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.ค. 63   ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านการป้องกันการทุจริต  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
16 ก.ค. 63   โครงการประกวดโครงงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
16 ก.ค. 63   แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.ค. 63   ซักซ้อมความเข้าใจเกีี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
14 ก.ค. 63   แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.ค. 63   ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.ค. 63   ด่วนที่สุด ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “นาคราช  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.ค. 63   ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ ส่งเสริม สนับสุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภ. ๑/๒๕๖๓ เพิ่มเติม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
13 ก.ค. 63   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภ. ๑/๒๕๖๓ เพิ่มเติม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
13 ก.ค. 63   การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
10 ก.ค. 63   ขอความร่วมมือคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 63   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 63   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 63   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 63   การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.ปี 2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 63   การส่งจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
09 ก.ค. 63   ขอประชาสัมพันธ์จุลสารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ในรูปแบบ E - Book  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 63   การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ก.ค. 63   เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
03 ก.ค. 63   การจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบกลุ่มสนใจ ชั้นเรียนและอบรมประชาชน ประเด็นจำนวนชั่วโมงเรียนต่อวันไม่เก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
03 ก.ค. 63   แจ้งเวียนมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
03 ก.ค. 63   ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
01 ก.ค. 63   การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
30 มิ.ย. 63   ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 มิ.ย. 63   หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 มิ.ย. 63   การสำรวจสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 มิ.ย. 63   มอบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้และหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
25 มิ.ย. 63   การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
25 มิ.ย. 63   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
24 มิ.ย. 63   สื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 มิ.ย. 63   การปฐมนิเทศการเปิดเทอมวันแรกของนักศึกษา กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา      รับ
24 มิ.ย. 63   ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 มิ.ย. 63   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 มิ.ย. 63   การเก็บข้อมูล  กลุ่มอำนวยการ      รับ