อำเภอ : กศน. ไทยเจริญ

เงินเบิกที่ออกแล้ว ประจำวันที่


ที่ เลขหนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงิน สถานะ
1  018  เบิกค่าวัสดุอาชีพกลุ่มสนใจ การทำไส้กรอกอีสาน/ร้านมงคลซุปเปอร์ถูก 9 ม.ค.61  นายมงคล แสนสุด  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
2  027  เบิกวัสดุอาชีพ 55 ชม. การทอผ้าพื้นเมือง / ร้านมงคลซุปเปอร์ถูก  3 รายการ วันที่ 5-15 มกราคม 2561  นายมงคล แสนสุด  4,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
3  915  เบิกค่าวัสดุอาชีพ ทำไม้กวาด 55 ชม. ต.ไทยเจริญ/ร้านมงคลซุปเปอร์ถูก 5-15 ม.ค.61  นายมงคล แสนสุด  4,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
4  029  เบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ต.ค.60/นางลัคนา เดชะบุญ  28-29 ต.ค.60  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอไทยเจริญ  500.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
5  030  เบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ พ.ย.60/นางลัคนา เดชะบุญ 25-26 พ.ย.60  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอไทยเจริญ  500.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
6  031  เบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ธ.ค.60/นางลัคนา เดชะบุญ 23-24 ธ.ค.60  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอไทยเจริญ  500.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
7  054  เบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 6 ม.ค.61/บุคลากร 6 ราย ผอ.ชวนชัย วิเวก และคณะ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอไทยเจริญ  2,500.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
8  50  เบิกไปราชการร่วมวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดเฉลิมราช/ผอ.ชวนชัย วิเวก และคณะ 21 ธ.ค.60  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอไ  1,680.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
9  50  เบิกไปราชการร่วมวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดเฉลิมราช/ผอ.ชวนชัย วิเวก และคณะ 21 ธ.ค.60  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอไ  3,220.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
10  898  เบิกไปราชการประชุมการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ/น.ส.นิสากร พันธ์พิพัฒน์ 29 พ.ย.60 ณ กศน.จังหวัดยโสธร  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอไทยเจริญ  240.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
11  898  เบิกไปราชการประชุมการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ/น.ส.นิสากร พันธ์พิพัฒน์ 29 พ.ย.60 ณ กศน.จังหวัดยโสธร  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอไทยเจริญ  390.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
12  052  เบิกไปราชการประชุมแนวทางการสร้างความรู้เน็ตประชารัฐ/น.ส.นิสากร พันธ์พิพัฒน์ 4 ม.ค.61  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอไทยเจริญ  240.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
13  052  เบิกไปราชการประชุมแนวทางการสร้างความรู้เน็ตประชารัฐ/น.ส.นิสากร พันธ์พิพัฒน์ 4 ม.ค.61  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอไทยเจริญ  390.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
14  060  เบิกวัสดุอาชีพ 55 ซม.การทอพรมเช็ดเท้า /ร้านมงคลซุปเปอร์ถูก จำนวน 1 รายการ ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 61 ณ ศาลากลางบ้านตาดไฮ ต.น  นายมงคล แสนสุด  4,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
15  064  เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กศน.อำเภอไทยเจริญ/นายชวนชัย วิเวก 08/11/2560-07/12/2560  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอไทยเจริญ  854.93 2018-02-14 จ่ายแล้ว
16  063  เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กศน.อำเภอไทยเจริญ/นายชวนชัย วิเวก 08 ตค.60-07 พย. 60  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอไทยเจริญ  854.93 2018-02-14 จ่ายแล้ว
17  059  ยืมเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก (นส.ปวีนัด เมืองโคตร) ในวันที่ 26 มกราคม 2560  คืนเงินทดรองราชการ  400.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
18  059  ยืมเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก (นส.ปวีนัด เมืองโคตร) ในวันที่ 26 มกราคม 2560  คืนเงินทดรองราชการ  800.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
19  059  ยืมเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก (นส.ปวีนัด เมืองโคตร) ในวันที่ 26 มกราคม 2560  คืนเงินทดรองราชการ  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว