อำเภอ : กศน. เลิงนกทา

เงินเบิกที่ออกแล้ว ประจำวันที่


ที่ เลขหนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงิน สถานะ
1  022  ค่าตอบแทนนอกเวลาบรรณารักษ์ ค่าตอบแทนนอกเวลาบรรณารักษ์  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเลิงนกทา  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
2  079  ค่าวัสดุโครงการอบรมการจัดการป่าชุมชน กศน.ตำบลศรีแก้ว กศน.อำเภอเลิงนกทา  นางยุพาพร ผุดผ่อง/พาเจริญการค้า  3,480.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
3  080  ค่าวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชุ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมวุ้นมะพร้าว กศน.ตำบลศรีแก้ว กศน.อำเภอเลิงนกทา  นางยุพาพร ผุดผ่อง/พาเจริญการค้า  3,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
4  104  ค่าวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชุ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมข้าวปาด กศน.ตำบลศรีแก้ว กศน.อำเภอเลิงนกทา  นางยุพาพร ผุดผ่อง/พาเจริญการค้า  3,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
5  103  ค่าวัสดุ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมเทียนแก้ว กศน.ตำบลบุ่งค้า ค่าวัสดุ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมเทียนแก้ว  นางสำเนียง มาลีปา  3,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
6  112  ค่าวัสดุ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแจ่วบองปลาร้าทรงเครื่อง กศน.ตำบลบุ่งค้า ค่าวัสดุ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแจ่วบองปลาร้าทรงเครื่อง กศน.ตำบลบุ่งค้  นายไกรวุฒิ ศุภพินิ  3,300.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว