อำเภอ : กศน. มหาชนะชัย

เงินเบิกที่ออกแล้ว ประจำวันที่


ที่ เลขหนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงิน สถานะ
1  1033 ลว 29 ธ.ค. 60  -ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วันที่ 15 ธ.ค. 60 นายสงกรานต์ เวฬุวนารักษ์ และนางสาวจริยา พันธ์โภคา ค่าพาหนะรถโดยสารประจำทางและรถรับจ้าง ไป-กลับ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  540.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
2  980 ลว 13 ธ.ค.60  ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นายสงกรานต์ เวฬุวนารักษ์ และนางสาวจริยา พันธ์โภคา -ค่าพาหนะรถโดยสารประจำทางและรถรับจ้าง ไป-กลับ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  540.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
3  1034 ลว 29 ธ.ค. 60  ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นาย วันชนะ คำทอง วันที่ 18 ธ.ค. 60 ค่าพาหนะรถโดยสารประจำทางและรถรับจ้าง ไป-กลับ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  270.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
4  1035 ลว 29 ธ.ค. 60  ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วันที่ 25 ธ.ค. 60 นางพานิช อินทริยวงศ์ ค่าพาหนะรถโดยสารประจำทางและรถรับจ้าง ไป-กลับ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  160.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
5  1035 ลว 29 ธ.ค. 60  ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วันที่ 25 ธ.ค. 60 นางพานิช อินทริยวงศ์ ค่าพาหนะรถโดยสารประจำทางและรถรับจ้าง ไป-กลับ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  270.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
6  979 ลว 13 ธ.ค.60  ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นายวันชนะ คำทอง -ค่าพาหนะรถโดยสารประจำทางและรถรับจ้าง ไป-กลับ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  270.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
7  1022 ลว 26 ธ.ค.60  ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นางพานิช อินทริยวงศ์ และคณะ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 -ค่าพาหนะรถโดยสารประจำทางและรถรับจ้างไป-กลับ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  1,350.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
8  1023 ลว 26 ธ.ค.60  ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นายณัฐพงษ์ ประทุมชาติ วันที่ 19 ธ.ค.60 -ค่าพาหนะรถโดยสารประจำทางและรถรับจ้าง ไป-กลับ -ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 วัน  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  160.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
9  1023 ลว 26 ธ.ค.60  ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นายณัฐพงษ์ ประทุมชาติ วันที่ 19 ธ.ค.60 -ค่าพาหนะรถโดยสารประจำทางและรถรับจ้าง ไป-กลับ -ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 วัน  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  270.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
10  067 ลว 22 ม.ค. 61  -ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วันที่ 27 ธ.ค. 60 -ค่าพาหนะรถโดยสารประจำทางและรถรับจ้าง ไป-กลับ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  540.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
11  068 ลว 22 ม.ค. 61  ขอเบิกค่าใช้จ่ายในกรเดินทางไปราชการ วันที่ 4 ม.ค. 61 -ค่าพาหนะรถโดยสารประจำทางและรถรับจ้าง ไป-กลับ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  270.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
12  069 ลว 22 ม.ค. 61  ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วันที่ 5 ม.ค. 61 ค่ารถโดยสารประจำทางและรถรับจ้าง ไป-กลับ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  270.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
13  070 ลว 22 ม.ค. 61  ขอเบิกค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ วันที่ 9-11 ม.ค. 61 -ค่ารถโดยสารประจำทางทางและรถรับจ้าง ไป-กลับ -ค่าเบี้ยเลี้ยง  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  1,440.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
14  070 ลว 22 ม.ค. 61  ขอเบิกค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ วันที่ 9-11 ม.ค. 61 -ค่ารถโดยสารประจำทางทางและรถรับจ้าง ไป-กลับ -ค่าเบี้ยเลี้ยง  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  1,620.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
15  071 ลว 22 ม.ค. 61  ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วันที่ 11 ม.ค. 61 -ค่ารถโดยสารประจำทางและรถรับจ้าง ไป-กลับ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  270.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
16  1041  ขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบรรณารักษ์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 1 รายการ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  500.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว