อำเภอ : กศน. ป่าติ้ว

เงินเบิกที่ออกแล้ว ประจำวันที่


ที่ เลขหนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงิน สถานะ
1  920 ลงวันที่ 20 ธค 60  ขอเบิกเงินเดินทางไปราชการอมรมสัมมนา การสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ(อ.ธัญญารัตน์) วันที่ 18 ธค 60 ณ เจพีเอ็มเมอรัล ยโสธร  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอป่าติ้ว  160.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
2  920 ลงวันที่ 20 ธค 60  ขอเบิกเงินเดินทางไปราชการอมรมสัมมนา การสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ(อ.ธัญญารัตน์) วันที่ 18 ธค 60 ณ เจพีเอ็มเมอรัล ยโสธร  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอป่าติ้ว  250.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
3  914 ลว. 18 ธ.ค. 2560  เดินทางไปราชการ  เดินทางไปราชการ ในวันที่ 13 ธ.ค. 2560 เพื่อร่วมประชุม  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอป่าติ้ว  750.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
4   8 ม.ค. 2561  ส่งหลักฐานการเดินทางไปราชการ (น.ส.ชลภัสสรณ์ บุญอาจ) เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ สำนักงาน กศน.ยโสธร วันที่ 5 ม.ค  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอป่าติ้ว  250.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
5   ลว. 26 ธ.ค. 2560  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอป่าติ้ว  532.86 2018-02-14 จ่ายแล้ว