อำเภอ : กศน. ทรายมูล

เงินเบิกที่ออกแล้ว ประจำวันที่


ที่ เลขหนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงิน สถานะ
1  006  เบิกไปราชการ วีระยุทธ ร่วมประชุมพิจารณาในการดำเนินงาน เน็ตประชารัฐ ศาลากลางจังหวัดยโสธร 4 ม.ค.61   เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอทรายมูล  240.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
2  006  เบิกไปราชการ วีระยุทธ ร่วมประชุมพิจารณาในการดำเนินงาน เน็ตประชารัฐ ศาลากลางจังหวัดยโสธร 4 ม.ค.61   เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอทรายมูล  250.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
3  105  ขออนุมัตเบิกเงินไปราชการประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบวิชาเลือก ฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอทรายมูล  1,440.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
4  105  ขออนุมัตเบิกเงินไปราชการประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบวิชาเลือก ฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอทรายมูล  1,500.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
5  901 ลว. 22 ธ.ค. 60  ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณไปราชการร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอทรายมูล  1,920.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
6  901 ลว. 22 ธ.ค. 60  ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณไปราชการร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอทรายมูล  2,560.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
7  070 ลว 22 ม.ค. 61  ยืมเงินไปราชการร่วมงานทูลกระหม่อมบริพัตรเจ้าฟ้าผู้พระราชทายุวกาชาดไทย วันที่ 24-25 ม.ค. 61 กรุงเทพมหานคร(ผอ.มาลี พิญญศักดิ์) ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก,ค่าพาหนะ  คืนเงินทดรองราชการ  480.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
8  070 ลว 22 ม.ค. 61  ยืมเงินไปราชการร่วมงานทูลกระหม่อมบริพัตรเจ้าฟ้าผู้พระราชทายุวกาชาดไทย วันที่ 24-25 ม.ค. 61 กรุงเทพมหานคร(ผอ.มาลี พิญญศักดิ์) ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก,ค่าพาหนะ  คืนเงินทดรองราชการ  800.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
9  070 ลว 22 ม.ค. 61  ยืมเงินไปราชการร่วมงานทูลกระหม่อมบริพัตรเจ้าฟ้าผู้พระราชทายุวกาชาดไทย วันที่ 24-25 ม.ค. 61 กรุงเทพมหานคร(ผอ.มาลี พิญญศักดิ์) ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก,ค่าพาหนะ  คืนเงินทดรองราชการ  1,790.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว