อำเภอ : กศน. คำเขื่อนแก้ว

เงินเบิกที่ออกแล้ว ประจำวันที่


ที่ เลขหนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงิน สถานะ
1  068  ค่าเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค.2561  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว  1,440.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
2  068  ค่าเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค.2561  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว  1,500.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
3  80  ค่าวัสดุฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) จำนวน 6 ชม. ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค. 2561  นางณัฐสุภี ปัญญานุภาพ  4,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
4  1665  ค่าน้ำประปา ตำบลแคนน้อย 3 เดือน ก.ย.-พ.ย.60 ค่าน้ำประปา 09/21 10/13 11/41  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว  75.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
5  053  ค่าเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 5 ม.ค.2561  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว  240.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
6  053  ค่าเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 5 ม.ค.2561  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว  250.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
7  1671  ค่าโทรศํพท์หมายเลข 081-8762284 รอบบิล04/11/2017 - 03/12/2017 ค่าโทรศํพท์นายชัยพร บุญปัญญา รอบบิล 04/11/2017 - 03/12/2017  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว  854.86 2018-02-14 จ่ายแล้ว
8  1673  ขอเบิกค่าตอบแทนการปฎิบัติงานเวลาราชการ ระหว่างไปราชการ 18-20 ธันวาคม 2560  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว  11,200.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
9  089  เดินทางไปราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ใ  คืนเงินทดรองราชการ  400.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
10  089  เดินทางไปราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ใ  คืนเงินทดรองราชการ  600.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
11  089  เดินทางไปราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ใ  คืนเงินทดรองราชการ  518.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว