อำเภอ : กศน. ค้อวัง

เงินเบิกที่ออกแล้ว ประจำวันที่


ที่ เลขหนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงิน สถานะ
1  35  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9-11 มกราคม 2561 เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบวิชาเล  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอค้อวัง  1,440.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
2  35  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9-11 มกราคม 2561 เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบวิชาเล  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอค้อวัง  1,800.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
3  59  ขอเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอาชีพกลุ่มขนมไทย ต.ฟ้าห่วน กลุ่ม2 ค่าวัสดุอาชีพกลุ่มขนมไทย ต.ฟ้าห่วน กลุ่ม2  นายวรพจน์ จักรวรรณพร  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
4  57  ขอเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอาชีพกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ต.ฟ้าห่วน ค่าวัสดุอาชีพกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ต.ฟ้าห่วน  นายวรพจน์ จักรวรรณพร  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
5  58  ขอเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอาชีพกลุ่มขนมไทย ต.ฟ้าห่วน กลุ่ม1 ค่าวัสดุอาชีพกลุ่มขนมไทย ต.ฟ้าห่วน กลุ่ม1  นายวรพจน์ จักรวรรณพร  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
6  56  ขอเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอาชีพกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ต.ฟ้าห่วน กลุ่ม2 ค่าวัสดุอาชีพกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ต.ฟ้าห่วน กลุ่ม2  นายวรพจน์ จักรวรรณพร  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
7  941  ตท.นอกเวลา บรรณารักษ์ ธ.ค.60   เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอค้อวัง  500.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
8  0  ขอเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มการทำเหรียญโปรยทาน ต.กุดน้ำใส ค่าวัสดุศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มการทำเหรียญโปรยทาน ต.กุดน้ำใส  นายวรพจน์ จักรวรรณพร  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
9  0  ขอเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มการทอเสื่อกก ต.กุดน้ำใส ค่าวัสดุศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มการทอเสื่อกก ต.กุดน้ำใส  นายวรพจน์ จักรวรรณพร  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
10  141  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ โครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ โครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  เงินยืม น.ส.บุญยิ่ง ดาวสี  8,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
11  163  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.ตำบลน้ำอ้อม ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน  เงินยืม นางนวลปราง ช่างดี  22,200.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
12  161  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.ตำบลฟ้าห่วน ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน  เงินยืม นางอุทัยวรรณ โลสันเทียะ  22,200.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
13  162  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.ตำบลกุดน้ำใส ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน  เงินยืม นางธัญญาลักษณ์ บุญเดช  22,200.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว