อำเภอ : กศน. กุดชุม

เงินเบิกที่ออกแล้ว ประจำวันที่


ที่ เลขหนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงิน สถานะ
1  024-09/01/2561  เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยากรแกนนำยุวกาชาด กทม.  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอกุดชุม  240.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
2  024-09/01/2561  เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยากรแกนนำยุวกาชาด กทม.  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอกุดชุม  800.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
3  024-09/01/2561  เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยากรแกนนำยุวกาชาด กทม.  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอกุดชุม  1,801.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
4  068-18/01/2561  เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ เพื่อจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกฯ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอกุดชุม  1,440.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
5  068-18/01/2561  เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ เพื่อจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกฯ  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอกุดชุม  2,160.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
6  052-17/01/2561  จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ จำนวน 8 รายการ วิชาการทำข้าวต้มผัด ต.นาโส่  นางวิมล ทองน้อย  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
7  051-17/01/2561  จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ จำนวน 7 รายการ วิชาการทำแจ่วบอง ต.คำน้ำสร้าง  นายประจวบ ทองชัย  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
8  053-17/01/2561  เบิกค่าสาธารณูปโภค โทรศัพท์มือถือ 081-9674951 รอบ 04/11/60-03/12/60 และ 04/12/60-03/01/61  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอกุดชุม  1,998.76 2018-02-14 จ่ายแล้ว
9  1189-22/12/2560  เบิกค่าจ้างทำอาหาร/วิทยากร โดย นางสาวฐิติมา สำรองจ่าย ค.อบรมชาว กศน.อำเภอกุดชุม ปลอดภัยเพิ่มวินัยจราจร  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอกุดชุม  5,600.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
10  1195-22/12/2560  เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ เพื่อเบิกจ่ายคืน น.ส.ฐิติมา เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดฯ อ.คำเขื่  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอกุดชุม  3,360.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
11  1195-22/12/2560  เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ เพื่อเบิกจ่ายคืน น.ส.ฐิติมา เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดฯ อ.คำเขื่  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอกุดชุม  5,040.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
12  061-18/01/2561  จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ จำนวน 4 รายการ วิชาการทำส้มวัว ต.กุดชุม  นายประกาศ กองทอง  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
13  062-18/01/2561  จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ จำนวน 4 รายการ วิชา การจักสานไม้ไผ่ ต.กุดชุม  นายยิ่งยง วงษ์รักษ์  3,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
14  231  กิจกรรมเรียนรู้กฎหมายการเลือกตั้ง ค.กศน.อำเภอกุดชุมเรียนรู้กฎหมายการเลือกตั้ง  เงินยืม น.ส.สุวลักษณ์ ประทุมวัน  5,600.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว