อำเภอ : กศน. เมืองยโสธร

เงินเบิกที่ออกแล้ว ประจำวันที่


ที่ เลขหนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงิน สถานะ
1    เบิกค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาฯ ราย นส.ฉัตรรวี เมืองสนธิ์ ประจำเดือนมกราคม 2561ในระหว่างวันที่ 15-18 ม.ค.61  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเมืองยโสธร  600.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
2    เบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 1 ราย ประจำเดือนธันวาคม 2560  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเมืองยโสธร  600.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
3    เบิกไปราชการ ราย นายสมบัติ สร้อยจักร คก.ฝึกอบรมการสร้างความรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในระหว่า  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเมืองยโสธร  720.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
4    เบิกค่าพูดโทรศัพท์ หมายเลข 089-8446329 ประจำรอบ 04/11/60-03/12/60  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเมืองยโสธร  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
5    เบิกค่าวัสดุ 1 รายการ นางจารุวรรณ สินไชย กลุ่มสนใจ 10 ชม.วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ วันที่ 27-28 ม.ค.61  นางรุจิวรรณ สินไชย  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
6    เบิกค่าวัสดุ 1 รายการ นางจารุวรรณ สินไชย กลุ่มสนใจ 10 ชม.วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ วันที่ 23-24 ม.ค.61  นางรุจิวรรณ สินไชย  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
7    เบิกค่าพูดโทรศัพท์ หมายเลข 089-8446329 ประจำรอบบิล 04/12/17-03/01/18  เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเมืองยโสธร  1,000.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
8    จัดคก.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมาหากษัตริย์ไทย ในวันที่ 20 ก.พ.61ณ ปราสาทเขาพนมรุ้ง,เขากระโดนและปราสาทเมืองต่ำ จ.บุ  เงินยืม น.ส.ภัทรวรรณ บุรีศรี  22,130.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว