อำเภอ : กศน. จังหวัดยโสธร

เงินเบิกที่ออกแล้ว ประจำวันที่


ที่ เลขหนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงิน สถานะ
1   ศธ 0210.60/  เบิกไปราชการ จังหวัดเคลื่อนที่ 9 ม.ค.61 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ    เจ้าหน้าที่ สนง.กศน.จังหวัดยโสธร  480.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
2   ศธ 0210.60/  เบิกไปราชการ สำลี คก.คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา 25 ธ.ค.60   เจ้าหน้าที่ สนง.กศน.จังหวัดยโสธร  480.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
3   ศธ 0210.60/  เบิกไปราชการ จักรพงษ์ ต.สวาท อ.เลิงนกทา 21 ธ.ค.60   เจ้าหน้าที่ สนง.กศน.จังหวัดยโสธร  480.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
4   ศธ 0210.60/  งย.เบญจมาศ น้อยเสนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปราชญ์เพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากราชดำริ 28-31 ม.ค.61   คืนเงินทดรองราชการ  400.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
5   ศธ 0210.60/  งย.เบญจมาศ น้อยเสนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปราชญ์เพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากราชดำริ 28-31 ม.ค.61   คืนเงินทดรองราชการ  800.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
6   ศธ 0210.60/  งย.เบญจมาศ น้อยเสนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปราชญ์เพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากราชดำริ 28-31 ม.ค.61   คืนเงินทดรองราชการ  1,392.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
7   ศธ 0210.60/  งย.ภัทร ร่วมเป็นเกียรติเปิดพิธีคก.ประวัติศาสตร์ชาติไทย 31 ม.ค.-1ก.พ.61 สกลนคร   คืนเงินทดรองราชการ  510.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
8   ศธ 0210.60/  งย.ภัทร ร่วมเป็นเกียรติเปิดพิธีคก.ประวัติศาสตร์ชาติไทย 31 ม.ค.-1ก.พ.61 สกลนคร   คืนเงินทดรองราชการ  1,950.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
9   ศธ 0210.60/  งย.ภัทร ร่วมเป็นเกียรติเปิดพิธีคก.ประวัติศาสตร์ชาติไทย 31 ม.ค.-1ก.พ.61 สกลนคร   คืนเงินทดรองราชการ  2,050.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
10   ศธ 0210.60/ ลว 26 ม.ค. 2561  เงินยืม นางจินตนา แสงกล้า ไปราชการเข้าร่วมอบรมวิทยากรครูแกนนำ ดิจิทัล กทม. 29-31 ม.ค. - 1 ก.พ. 61   คืนเงินทดรองราชการ  800.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว
11   ศธ 0210.60/ ลว 26 ม.ค. 2561  เงินยืม นางจินตนา แสงกล้า ไปราชการเข้าร่วมอบรมวิทยากรครูแกนนำ ดิจิทัล กทม. 29-31 ม.ค. - 1 ก.พ. 61   คืนเงินทดรองราชการ  1,888.00 2018-02-14 จ่ายแล้ว