[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 


นายชาญชัย  โพนกองเส็ง
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
 
 
 


นางสุวาลี  บุญปัญญา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
 
 
นายเจียม  ขันเงิน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง
 

นางมาลี  พิญญศักดิ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทรายมูล
 

นางนาถหทัย  สิงหเลิศ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุดชุม
 

นายชัยพร  บุญปัญญา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 

นายกิตติชัย  บุษราคัม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว
 

นางปาริชาติ  บุญกอง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมหาชนะชัย
 


นางสาวียะ  พันธุ์ฤทธิ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอค้อวัง
 

นายชวนชัย  วิเวก
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา


นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทยเจริญ
 

 


เข้าชม : 6633
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05