[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

1. คู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. 

            - แบบฟอร์ม ปค.4

            - แบบฟอร์ม ปค.5

2. กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

3. แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน

4. ผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 20-24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

 เข้าชม : 192
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05