[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 กศน.อำเภอกุดชุม
             การขอจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             การขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอประเมินความรู้และประสบการณ์เพื่อเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษา)
             การขอประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
             การขอเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การรับนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 กศน.อำเภอค้อวัง
             การขอจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             การขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอประเมินความรู้และประสบการณ์เพื่อเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษา)
             การขอประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
             การขอเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การรับนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว
             การขอจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             การขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอประเมินความรู้และประสบการณ์เพื่อเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษา)
             การขอประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
             การขอเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การรับนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กศน.อำเภอทรายมูล
             การขอจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             การขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอประเมินความรู้และประสบการณ์เพื่อเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษา)
             การขอประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
             การขอเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การรับนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
กศน.อำเภอไทยเจริญ
             การขอจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             การขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอประเมินความรู้และประสบการณ์เพื่อเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษา)
             การขอประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
             การขอเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การรับนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กศน.อำเภอป่าติ้ว
             การขอจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             การขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอประเมินความรู้และประสบการณ์เพื่อเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษา)
             การขอประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
             การขอเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การรับนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กศน.อำเภอมหาชนะชัย
             การขอจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             การขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอประเมินความรู้และประสบการณ์เพื่อเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษา)
             การขอประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
             การขอเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การรับนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กศน.อำเภอเมืองยโสธร
             การขอจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             การขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอประเมินความรู้และประสบการณ์เพื่อเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษา)
             การขอประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
             การขอเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การรับนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กศน.อำเภอเลิงนกทา
             การขอจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             การขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอประเมินความรู้และประสบการณ์เพื่อเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษา)
             การขอประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การขอหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
             การขอเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             การรับนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เข้าชม : 1185
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05