[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


นายชาญชัย  โพนกองเส็ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร


  


นางสุวาลี  บุญปัญญา
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

นายเผ่าไท  ภูมิสาขา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสำลี  มลิวัน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

     
นางจินตนา เจริญกิจรักษา
พนักงานพิมพ์ ส ๔

 
 
นายสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ
พนักงานพิมพ์ ส ๔

 
 
นายไพบูลย์ นัยจิตร
พนักงานพิมพ์ ส ๔

 
   
 

นางรำไพพร ปัททุมมา
นักจัดการงานทั่วไป

นายชนินทร์  คำภักดี
นักจัดการงานทั่วไป

นางจินตนา แสงกล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายบุญเพ็ง ศรีหาพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศรัญยู ละครวงษ์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.เบญจมาศ น้อยเสนา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจักรพงษ์ กุลอัก
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.น้ำอ้อย จันทร์แสง
นักวิชาการเงินและบัญชี

 
 
น.ส.โศรยา  สมนึก
นักวิชาการเงินและบัญชี

 
 
น.ส.อธิติยา สุวรรณทัพ
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

  น.ส.มณีฉัตร์ พิลาวุฒิ
นักวิชาการพัสดุ

 
 
นางสริญญา จิตศรัณยูกุล
นักวิชาการพัสดุ

 

นายไกรวุฒิ ทองศรี 
นักวิชาการศึกษา

 

น.ส.จินตณา ศรีสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา 

 
 
นายอำนวย ชินภาส
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 
นายบุญรอด โพธิมา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายภัทร  สุทธิอาคาร
พนักงานขับรถยนต์  

นายตรีชาติ  ชาวะหา
พนักงานขับรถโมบาย  
 
น.ส.สุธัมมา  แซ่ตั้ง
พนักงานบริการ
 


เข้าชม : 6274
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05