[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


นายชาญชัย  โพนกองเส็ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร


  


นางสุวาลี  บุญปัญญา
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

นายเผ่าไท  ภูมิสาขา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสำลี  มลิวัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

     
นางจินตนา เจริญกิจรักษา
พนักงานพิมพ์ ส ๔

 
 
นายสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ
พนักงานพิมพ์ ส ๔

 
 
นายไพบูลย์ นัยจิตร
พนักงานพิมพ์ ส ๔

 
   
 

นางรำไพพร ปัททุมมา
นักจัดการงานทั่วไป

นายชนินทร์  คำภักดี
นักจัดการงานทั่วไป

นางจินตนา แสงกล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายบุญเพ็ง ศรีหาพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศรัญยู ละครวงษ์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.เบญจมาศ น้อยเสนา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจักรพงษ์ กุลอัก
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.ศศิวิมล  สมสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

 
 
น.ส.โศรยา  สมนึก
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

 
 
น.ส.อธิติยา สุวรรณทัพ
นักวิชาการเงินและบัญชี


 

นางสริญญา จิตศรัณยูกุล
นักวิชาการพัสดุ


 
 
น.ส.ทัชชภร พิกุลศรี
นักวิชาการพัสดุ


 

นายไกรวุฒิ ทองศรี 
นักวิชาการศึกษา
 

 

นักวิชาการศึกษา 

 
 

นายอำนวย ชินภาส
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 
นายบุญรอด โพธิมา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายภัทร  สุทธิอาคาร
พนักงานขับรถยนต์ 

นายตรีชาติ  ชาวะหา
พนักงานขับรถโมบาย 
 
น.ส.สุธัมมา  แซ่ตั้ง
พนักงานบริการ  

นายธีรพงษ์  ณุวงษ์ศรี
พนักงานบริการ

นายมานพรัตน์  สุนารักษ์
คนสวน 


เข้าชม : 8666
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05