[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
      ทำเนียบบุคลากร
     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธรนายสุรัติ  วิภักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด

  


นางอุไร  ยืนสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนายเผ่าไท  ภูมิสาขา
นักจัดการงานทั่วไป

นายสำลี  มลิวัน
นักวิชาการศึกษา


นางจินตนา เจริญกิจรักษา
พนักงานพิมพ์ ส ๔
 
นายสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ
พนักงานพิมพ์ ส ๓

นายสุพล เจริญศรี
พนักงานพิมพ์ ส ๓

นายไพบูลย์ นัยจิตร
พนักงานพิมพ์ ส ๓
 
นางรำไพพร ปัททุมมา
นักจัดการงานทั่วไป 

นางสาวทิพย์สุดา  สุดอุ่น
นักจัดการงานทั่วไป 
 
นางจินตนา แสงกล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
นายบุญเพ็ง ศรีหาพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศรัญยู ละครวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.เบญจมาศ น้อยเสนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
นายจักรพงษ์ กุลอัก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.น้ำอ้อย  จันทร์แสง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวโสรยา  สมนึก
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอธิติยา  สุวรรณทัพ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวมณีฉัตร์ พิลาวุฒิ
นักวิชาการพัสดุ
 
นางสาวสริญญา ด้วงลอย
นักวิชาการพัสดุ

นายไกรวุฒิ ทองศรี
นักวิชาการศึกษา 

นางสาวจินตณา ศรีสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา  
     

นายอำนวย ชินภาส
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายบุญรอด โพธิมา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 

 

นายภัทร  สุทธิอาคาร
พนักงานขับรถยนต์  

นายตรีชาติ  ชาวะหา
พนักงานขับรถโมบาย  
 
น.ส.สุธัมมา  แซ่ตั้ง
พนักงานบริการ
 


เข้าชม : 5675
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05