[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

วิสัยทัศน์
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑

 
พันธกิจ
          ๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          ๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ
          ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง          
          ๔. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
          ๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

แนวคิดในการทำงาน

         TEAM WINS

     T Teamwork การทำงานเป็นทีม
     E Equality of education ความเสมอภาคทางการศึกษา
     A Accountalility ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จ
     M Moral and Intergrit y การมีศิลธรรมและความซื่อสัตย์
     W Willful มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
     I Improve ourselves รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
     N Network and Community การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร
     S Service mind มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน การมีจิตใจที่พร้อมให้บริการ

 

http://chumphon.nfe.go.th/chumphonnfe/UserFiles/Image/arrow_blue.gif กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ในการทำงาน

            อกพร. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการไทยไว้ 8 ประการภายใต้คุณลักษณะ I AM READY ดังต่อไปนี้

     I Intergrit ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
     A Activeness ขยันตั้งใจทำงานเชิงรุก
     M Morality มีศีล คุณธรรม
     R Relevancy รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม
     E Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
     A Accountability รับผิดชอบต่อผลงานของสังคม
     D Democray มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส่
     Y Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน

http://chumphon.nfe.go.th/chumphonnfe/UserFiles/Image/arrow_blue.gif บทบาทอำนาจหน้าที่

     • จัดทำยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนพัฒนาการศึกษา
     • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
     • วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรรเงินงบประมาณ
     • ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน
     • จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
     • ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับ
     • ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
     • ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ
     • ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
     • พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย
     • ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
     • กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผล

 • จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

     • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเข้าชม : 3725
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05