[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


          ๙ สิงหาคม ๒๕๒๒ ดำเนินการขอจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยโสธร โดยนายกาจ รักษ์มณี (ผู้ว่าราชการจังหวัด) นายชัยรัตน์ สุนทโร (ศึกษาธิการจังหวัด) นายวิญญู  ยุพฤทธิ์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)  นายชุมพร  วงษ์ดี (ศึกษานิเทศก์  เจ้าหน้าที่การศึกษาผู้ใหญ่)  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย

          ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๒  เสนอขอจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยโสธร  ไปยังกระทรวงศึกษาธิการโดยไดรับอนุมัติจากสมาชิกสภาจังหวัดยโสธรโดยห้ใช้อาคารเก่า ๖ ห้องเรียนของโรงเรียนบ้านสำราญ  ตำบลสำราญ  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  และมีที่ดินสำหรับก่อสร้างสำนักงานศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยโสธรในบริเวณเดียวกัน  มีเนื้อที่ ๔๒ ไร่  ห่างจากจังหวัดยโสธร (ศาลากลางจังหวัด)  ประมาณ ๓ กิโลเมตร


          ๒๙ เมษายน ๒๕๒๓  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยโสธร  สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (โอนงานจากกองการศึกษาผู้ใหญ่เป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๒)กระทรวงศึกษาธิการและแต่งตั้งนายสมัย มละโยธา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ สำนักงานตั้งอยู่ที่ที่ราชพัสดุ ทะเบียน ยส๗๖๒ เนื้อที่ ๒๓ ไร่เศษ  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลสำราญ  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร

             ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ กรมการศึกษานอกโรงเรียนเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖

              ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยโสธร  จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศีกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งผูบริหารดังนี้

                          ๑. นายสมัย            มละโยธา         มิถุนายน ๒๕๒๓ - มกราคม ๒๕๒๗

                          ๒. นายเสวย           วงศ์สุวรรณ       มกราคม ๒๕๒๗ - ธันวาคม ๒๕๒๗
                          ๓. นายชานนท์        พงศ์อุดม         ธันวาคม ๒๕๒๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐
                          ๔. นายศักดา          เบ้านาค           กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ - พฤษภาคม ๒๕๓๒
                          ๕. นายปราโมทย์    ชุ่มเรืองศรี         พฤษภาคม ๒๕๓๒ - ตุลาคม ๒๕๓๔
                          ๖. นายสถาน          สุวรรณราช        ตุลาคม ๒๕๓๔ - มกราคม ๒๕๓๗
                         ๗. นายปราโมทย์     ชุ่มเรืองศรี         มกราคม ๒๕๓๗ - ธันวาคม ๒๕๓๘
                         ๘. นายจรูญ            มะลาดวง          ธันวาคม ๒๕๓๘ - กรกฎาคม ๒๕๓๙

                         ๙. นายประมวล        เปลี่ยนไธสง      กรกฎาคม ๒๕๓๙ - ตุลาคม ๒๕๔๓
                        ๑๐. นายถวิล            สอนสนาม         ตุลาคม ๒๕๔๓ - ตุลาคม ๒๕๔๔
                        ๑๑. นายอุดร            คุณานุวัฒน์        ตุลาคม ๒๕๔๔ - กันยายน ๒๕๔๖
                        ๑๒. นายประกอบ       กุลบุตร             พฤศจิกายน ๒๕๔๔ - พฤศจิกายน ๒๕๔๗
                        ๑๓. นายทศพร          อินทรพันธุ์         ธันวาคม ๒๕๔๗ - พฤศจิกายน ๒๕๕๔
                        ๑๔. นางสุวาลี           บุญปัญญา (รก.) ธันวาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕
                        ๑๕. นางวิมลมาลย์     รินไธสง            ตุลาคม ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน
                                 


 

                    
           
                                                                                                                            
           

 เข้าชม : 4400
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05