-กิจกรรม
เรื่อง :: การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
รายละเอียด :: จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนรู้จักอดออม ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2016-05-25
 

LOGIN:


User:: 
Pass::