-กิจกรรม
เรื่อง :: กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม
รายละเอียด :: กศน.ตำบลฟ้าหยาดจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ บ้านโนนธาตุหมู่ 6 หมู่ 10
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2015-12-17
 

LOGIN:


User:: 
Pass::