[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

24 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ได้จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาและการจัดเวทีประชาคมตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ได้จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาและการจัดเวทีประชาคมตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ ๙ ตำบลในอำเอกุดชุม ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
23 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายตำรวจตระเวนชายแดน ๒๓๔ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ การเข้าค่ายลูกเสือนอกระบบโรงเรียน ณ ค่ายตำรวจตระเวนชายแดน ๒๓๔ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
18 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ได้เข้าร่วมกิจกรรม พอ.สว. เคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ได้เข้าร่วมกิจกรรม พอ.สว. เคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
18 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่ตำบลโพนงาม ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่ตำบลโพนงาม ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
5 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่หอประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่หอประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๕
5 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดยท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
ประชุมคณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
15 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดยท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ร่วมกับ กศน.อำเภอทรายมูล นำโดย ผอ.มาลี พิญญศักดิ์ ร่วมมือกันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๕
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดยท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ร่วมกับ กศน.อำเภอทรายมูล นำโดย ผอ.มาลี พิญญศักดิ์ ร่วมมือกันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๕
14 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ได้เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยโพง หมู่ที่ ๖ ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร วันที่ ๖ มิ.ย. ๕๕
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ได้เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยโพง หมู่ที่ ๖ ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร วันที่ ๖ มิ.ย. ๕๕
14 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ร่วมต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ จากสำนกงาน กศน.จังหวัดยโสธร
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่าน ผอ.ปรีชา เรืองสนาม ร่วมต้อนรับ นางสาวจรรยา สิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ จากสำนกงาน กศน.จังหวัดยโสธร
14 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ร่วมมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอกุดชุม ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ร่วมมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอกุดชุม ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยการนำขบวนเซิ้งของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
25 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม ได้มีบุคลากร เข้ารับการอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดผลประเมินผลในสถานศึกษา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลฯ ในวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกุดชุม ได้มีบุคลากร คือ นางสาวียะ พันธุ์ฤทธิ์ รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผล เข้ารับการอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดผลประเมินผลในสถานศึกษา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลฯ ในวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
25 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน. ได้ออกประเมินพนักงานราชการโซนเหนือ ในส่วนของอำเภอกุดชุม ประเมินพื้นที่ วันที่ ๒๓ เมษายน ๕๕
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน. ผอ.ฐิติมา นัยจิตร ผอ.กศน.เลิงนกทา ผอ.ชูตระกูล สว่างวงศ์ ผอ.กศน.ไทยเจริญ นางโนรี บุษราคัม บรรณารักษ์ชำนาญการอำเภอเลิงนกทา ได้ออกประเมินพนักงานราชการโซนเหนือ ในส่วนของอำเภอกุดชุม ประเมินพื้นที่ วันที่
23 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม และคณะ ร่วมกิจกรรมรดนำดำหัววันผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงพยาบาลอำเภอกุดชุม
กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรมรดนำดำหัววันผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงพยาบาลอำเภอกุดชุม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน
23 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ฯ
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดกุดชุมใน อำเภอกุดชุม ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
23 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดชลบุรี
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม และคณะ จัดทำโครงการศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๕ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕ กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร กศน.อำเภอกุดชุม จำนวน ๑๕ ราย
4 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและนักศึกษาตลอดจนแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาดูงาน ณ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย นายปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ตลอดจนนักศึกษาและแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕
4 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม จัดกิจกรรม \"ปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒เมษา รักการอ่าน\"
กศน.อำเภอกุดชุม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้ชื่อโครงการ \"ปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน ขึ้น ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษา อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ทั้ง ๑๒๘ หมู่บ้าน ตลอดจนประชาชนทั
4 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม จัดกิจกรรม สร้างสร้างประชาธิปไตยในชุมชน
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย นายปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและผู้นำท้องถิ่นในอำเภอกุดชุม จำนวน ๒๕๖ ราย
4 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและผู้นำท้องถิ่น จำนวน ๒๕๖ ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
9 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม มีนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๐๐๐ คน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๗๘-๙๔๒๙ , ๐-๔๕๗๘-๙๔๐๓  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๙๔๐๓
ติดต่อ webmaster : sawiya99@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05