[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

23 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม และคณะ ร่วมกิจกรรมรดนำดำหัววันผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงพยาบาลอำเภอกุดชุม
กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรมรดนำดำหัววันผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงพยาบาลอำเภอกุดชุม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน
23 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ฯ
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดกุดชุมใน อำเภอกุดชุม ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
23 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดชลบุรี
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม และคณะ จัดทำโครงการศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๕ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕ กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร กศน.อำเภอกุดชุม จำนวน ๑๕ ราย
4 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและนักศึกษาตลอดจนแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาดูงาน ณ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย นายปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ตลอดจนนักศึกษาและแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕
4 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม จัดกิจกรรม \"ปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒เมษา รักการอ่าน\"
กศน.อำเภอกุดชุม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้ชื่อโครงการ \"ปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน ขึ้น ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษา อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ทั้ง ๑๒๘ หมู่บ้าน ตลอดจนประชาชนทั
4 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม จัดกิจกรรม สร้างสร้างประชาธิปไตยในชุมชน
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย นายปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและผู้นำท้องถิ่นในอำเภอกุดชุม จำนวน ๒๕๖ ราย
4 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและผู้นำท้องถิ่น จำนวน ๒๕๖ ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
9 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม มีนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๐๐๐ คน
21 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุมจัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความหร้อมการสมัครสมาชิกบทบาทกองทุนพัฒนาสตรี ในเขตพื้นที่ กศน.อ.กุดชุม
กศน.อำเภอกุดชุมจัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความหร้อมการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในเขตพื้นที่ กศน.อ.กุดชุม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม ตัวแทนสตรี แต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมประมาณ 200 ราย
21 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม จัดค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
กศน.อำเภอกุดชุม จัดค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ในวันที่ 9-10 ก.พ. 2555
21 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุมจัดอบรมวิทยากรวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกุดชุมจัดอบรมวิทยากรวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม
21 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุมจัดค่ายวิชาการ รายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
กศน.อำเภอกุดชุมจัดค่ายวิชาการ รายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม
17 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
17 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๑๕๕๕ ณ อบต.กำแมด ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ และร่วมกับเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาในวันที่ ๑๔ มกราคม ๑๕๕๕ ณ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๑๕๕๕ ณ อบต.กำแมด ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ และร่วมกับเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาในวันที่ ๑๔ มกราคม ๑๕๕๕ ณ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
11 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอกุดชุมร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดอบรมระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
บุคลากร กศน.อำเภอกุดชุมร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดอบรมระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หอ้งประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร กลุ่มเป้าหมาย เป็นบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ทั้ง ๙ แห่งในจังหวัดยโสธร
6 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุมจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมนพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวามหาราช
กศน.อำเภอกุดชุมจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมนพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม โดย มีการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
6 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดชุมในนามจังหวัดยโสธรเข้าร่วมอบรมการเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดชุมในนามจังหวัดยโสธรเข้าร่วมอบรมการเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นการอบรมรุ่นที่ ๓ รุ่นสุดท้าย ในหลักสูตรนี้
16 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมกลยุทธ์กสนประชาสัมพันธ์องค์กร
ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมกลยุทธ์กสนประชาสัมพันธ์องค์กร ณ โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จัดโดย อสมท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18 / ต.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม ออกรับบริจาคปัจจัยและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กศน.อำเภอกุดชุม ออกรับบริจาคปัจจัยและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามโครงการ ครัวน้ำใจช่วยเหลือภัยน้ำท่วม กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม และคณะบุคลากรออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาค โดยประชาชนในชุมชนมีน้ำใจแบ่งปันปัจจัยและสิ่งของร่วมบริจ
17 / ส.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม จัดงานมหกรรมรักการอ่าน ประจำปี 2554 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม
กศน.อำเภอกุดชุม จัดงานมหกรรมรักการอ่าน ประจำปี 2554 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ประกวดร้องเพลง ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ประกวดคัดลายมือ และนิทรรศการต่างๆ จำนวน 13 รายการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๗๘-๙๔๒๙ , ๐-๔๕๗๘-๙๔๐๓  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๙๔๐๓
ติดต่อ webmaster : sawiya99@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05