[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

25 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม ได้มีบุคลากร เข้ารับการอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดผลประเมินผลในสถานศึกษา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลฯ ในวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกุดชุม ได้มีบุคลากร คือ นางสาวียะ พันธุ์ฤทธิ์ รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผล เข้ารับการอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดผลประเมินผลในสถานศึกษา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลฯ ในวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
25 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน. ได้ออกประเมินพนักงานราชการโซนเหนือ ในส่วนของอำเภอกุดชุม ประเมินพื้นที่ วันที่ ๒๓ เมษายน ๕๕
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน. ผอ.ฐิติมา นัยจิตร ผอ.กศน.เลิงนกทา ผอ.ชูตระกูล สว่างวงศ์ ผอ.กศน.ไทยเจริญ นางโนรี บุษราคัม บรรณารักษ์ชำนาญการอำเภอเลิงนกทา ได้ออกประเมินพนักงานราชการโซนเหนือ ในส่วนของอำเภอกุดชุม ประเมินพื้นที่ วันที่
23 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม และคณะ ร่วมกิจกรรมรดนำดำหัววันผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงพยาบาลอำเภอกุดชุม
กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรมรดนำดำหัววันผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงพยาบาลอำเภอกุดชุม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน
23 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ฯ
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดกุดชุมใน อำเภอกุดชุม ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
23 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดชลบุรี
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม และคณะ จัดทำโครงการศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๕ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕ กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร กศน.อำเภอกุดชุม จำนวน ๑๕ ราย
4 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและนักศึกษาตลอดจนแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาดูงาน ณ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย นายปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ตลอดจนนักศึกษาและแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕
4 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม จัดกิจกรรม \"ปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒เมษา รักการอ่าน\"
กศน.อำเภอกุดชุม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้ชื่อโครงการ \"ปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน ขึ้น ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษา อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ทั้ง ๑๒๘ หมู่บ้าน ตลอดจนประชาชนทั
4 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม จัดกิจกรรม สร้างสร้างประชาธิปไตยในชุมชน
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย นายปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและผู้นำท้องถิ่นในอำเภอกุดชุม จำนวน ๒๕๖ ราย
4 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กศน.อำเภอกุดชุม นำโดย ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและผู้นำท้องถิ่น จำนวน ๒๕๖ ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
9 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕
กศน.กุดชุม นำโดยท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม มีนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๐๐๐ คน
21 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุมจัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความหร้อมการสมัครสมาชิกบทบาทกองทุนพัฒนาสตรี ในเขตพื้นที่ กศน.อ.กุดชุม
กศน.อำเภอกุดชุมจัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความหร้อมการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในเขตพื้นที่ กศน.อ.กุดชุม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม ตัวแทนสตรี แต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมประมาณ 200 ราย
21 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม จัดค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
กศน.อำเภอกุดชุม จัดค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ในวันที่ 9-10 ก.พ. 2555
21 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุมจัดอบรมวิทยากรวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกุดชุมจัดอบรมวิทยากรวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม
21 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุมจัดค่ายวิชาการ รายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
กศน.อำเภอกุดชุมจัดค่ายวิชาการ รายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม
17 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
17 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๑๕๕๕ ณ อบต.กำแมด ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ และร่วมกับเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาในวันที่ ๑๔ มกราคม ๑๕๕๕ ณ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๑๕๕๕ ณ อบต.กำแมด ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ และร่วมกับเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาในวันที่ ๑๔ มกราคม ๑๕๕๕ ณ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
11 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอกุดชุมร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดอบรมระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
บุคลากร กศน.อำเภอกุดชุมร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดอบรมระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หอ้งประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร กลุ่มเป้าหมาย เป็นบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ทั้ง ๙ แห่งในจังหวัดยโสธร
6 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุมจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมนพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวามหาราช
กศน.อำเภอกุดชุมจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมนพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม โดย มีการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
6 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดชุมในนามจังหวัดยโสธรเข้าร่วมอบรมการเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดชุมในนามจังหวัดยโสธรเข้าร่วมอบรมการเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นการอบรมรุ่นที่ ๓ รุ่นสุดท้าย ในหลักสูตรนี้
16 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมกลยุทธ์กสนประชาสัมพันธ์องค์กร
ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม ท่านผอ.ปรีชา เรืองสนาม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมกลยุทธ์กสนประชาสัมพันธ์องค์กร ณ โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จัดโดย อสมท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๗๘-๙๔๒๙ , ๐-๔๕๗๘-๙๔๐๓  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๙๔๐๓
ติดต่อ webmaster : sawiya99@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05