:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เข้ารับการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
วัน เวลา ส่ง 07 ส.ค. 6310:43:40
จาก กศน. อำเภอมหาชนะชัย
ที่ ศธ 0210.6008/559

 เข้ารับการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2