:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิไตยฯ
วัน เวลา ส่ง 06 ส.ค. 6315:57:15
จาก กศน. อำเภอเลิงนกทา
ที่ ศธ 0210.6009/763

 รายชื่อผู้เข้าอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมกรีนปาร์ค แกรนด์ จ.ยโสธร
  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2