:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาก
วัน เวลา ส่ง 06 ส.ค. 6315:13:36
จาก กศน. อำเภอกุดชุม
ที่ ศธ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๒/๔๘๕

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1