:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระม
วัน เวลา ส่ง 05 ส.ค. 6311:37:23
จาก กศน. อำเภอค้อวัง
ที่ ศธ 0210.6003/599

  ในการนี้ กศน.อำเภอค้อวัง ดำเนินการตอบแบบตอบรับ  เรียบร้อยแล้ว เพื่อแจ้งสำนักงานให้ทราบ  และดำเนินการต่อไป  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1