:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอทราบแผนแม่บท อพ.สธ.-หน่วยงาน ระยะที่ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ฯ
วัน เวลา ส่ง 05 ส.ค. 6311:08:00
จาก กศน. อำเภอกุดชุม
ที่ ศธ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๒/๔๗๙

 ขอทราบแผนแม่บท อพ.สธ.-หน่วยงาน ระยะที่ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติงาน ฯ งบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1