:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลบุคลากร
วัน เวลา ส่ง 30 ก.ค. 6315:27:43
จาก กศน. อำเภอเลิงนกทา
ที่ ศธ 0210.6009/700

 ตามที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ขอให้สถานศึกษาสำรวจข้อมูลบุคลากรในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาในการทำหลักสูตรปริญญาตรี แบบเทียบโอนประสบการณ์ และระดับบัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1