:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การรายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. ไ
วัน เวลา ส่ง 08 ก.ค. 6323:01:46
จาก กศน. อำเภอไทยเจริญ
ที่ ศธ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๖/437

 การรายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน.   ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ประจำปี 2563