:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการแและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง
วัน เวลา ส่ง 01 ก.ค. 6315:56:20
จาก กศน. อำเภอเลิงนกทา
ที่ ศธ 0210.6009/575

เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการแและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Goverment Skill Self-Assessment)  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1