:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Govemment skill Self-
วัน เวลา ส่ง 01 ก.ค. 6315:32:58
จาก กศน. อำเภอค้อวัง
ที่ ศธ 0210.6003/506

 กศน.อำเภอค้อวังดำเนินการเรียนร้อยแล้ว  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1