:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานการสำรวจทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง
วัน เวลา ส่ง 01 ก.ค. 6315:07:39
จาก กศน. อำเภอไทยเจริญ
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐6/431

 รายงานการสำรวจทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1