:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการฯ
วัน เวลา ส่ง 01 ก.ค. 6314:41:21
จาก กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ที่ ศธ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/๖๗๐

 รายงานสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการฯ  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1