:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการฯ
วัน เวลา ส่ง 01 ก.ค. 6314:03:27
จาก กศน. อำเภอป่าติ้ว
ที่ ศธ 0210.6007/469

 จึงเรียมาเพื่อโปรดทราบ  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1