:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วัน เวลา ส่ง 15 มิ.ย. 6314:12:08
จาก กศน. อำเภอเลิงนกทา
ที่ ศธ 0210.6009/530

 ตามที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร แจ้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการช่วยเหลือและการแบ่งปันแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีส่วนในการแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล และขอให้รายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งมายังสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ในระบบ E-Office ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นั้น  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1