:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce
วัน เวลา ส่ง 15 มิ.ย. 6311:05:12
จาก กศน. อำเภอเลิงนกทา
ที่ ศธ 0210.6009/527

 ตามที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร กำหนดจัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce สอนกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าทางการตลาดได้ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นั้น  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1