:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563
วัน เวลา ส่ง 10 มิ.ย. 6316:30:37
จาก กศน. อำเภอเลิงนกทา
ที่ ศธ 0210.6009/518

 บัดนี้ กศน. อำเภอเลิงนกทา ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563              เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2