:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สำรวจข้อมูล
วัน เวลา ส่ง 25 พ.ค. 6316:09:30
จาก กศน. อำเภอเลิงนกทา
ที่ ศธ 0210.6009/473

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงาน กศน.จังหวัด


ขอทราบข้อมูลว่าข้าราชการในสังกัดรายใด (ทุกตำแหน่ง) มีบุคคลใกล้ชิด (บุตร ภรรยา สามี ทายาทไม่เกิน ๒  ลำดับชั้น) ที่เข้าข่ายว่าจะสมัครเข้ารับ การคัดเลือกฯ และสอบแข่งขันฯ และรายงานให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1