:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนัก
วัน เวลา ส่ง 22 พ.ค. 6311:01:20
จาก กศน. อำเภอกุดชุม
ที่ ศธ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๒/๓๑๘

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ให้ กศน.อำเภอกุดชุม ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นั้น


 


                   ในการนี้ กศน.อำเภอกุดชุม ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1