:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ และให้บริการประชาชน ในสภาวะวิกฤติ (
วัน เวลา ส่ง 15 พ.ค. 6317:15:14
จาก กศน. อำเภอไทยเจริญ
ที่ ศธ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๖/327

 มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ และให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤติ (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1