:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ และให้บริการประชาชน ในสภาวะวิกฤติ
วัน เวลา ส่ง 15 พ.ค. 6316:37:32
จาก กศน. อำเภอมหาชนะชัย
ที่ ศธ 0210.6008/340

 มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ และให้บริการประชาชน

          ในสภาวะวิกฤติ (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (
COVID – 19)  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1