:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2563
วัน เวลา ส่ง 13 พ.ค. 6314:10:46
จาก กศน. อำเภอเลิงนกทา
ที่ ศธ 0210.6009/451

 กศน. อำเภอเลิงนกทา ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน เมษายน 2563  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2