:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562
วัน เวลา ส่ง 12 พ.ค. 6316:19:15
จาก กศน. อำเภอเลิงนกทา
ที่ ศธ 0210.6009/450

 กศน. อำเภอเลิงนกทา ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2