:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตราย
วัน เวลา ส่ง 02 ก.พ. 6114:26:27
จาก กศน. อำเภอกุดชุม
ที่ ศธ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๒/๑๖๖

 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ กศน.อำเภอกุดชุม  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2