:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำข้อมูลและปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ประจำปี 2561
วัน เวลา ส่ง 24 ม.ค. 6116:08:13
จาก กศน. อำเภอเลิงนกทา
ที่ ศธ ที่ ศธ 0210.6009/107

 การจัดทำข้อมูลและปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ประจำปี 2561