:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำข้อมูลและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ประจำปี ๒๕๖๑
วัน เวลา ส่ง 24 ม.ค. 6109:44:39
จาก กศน. อำเภอค้อวัง
ที่ ศธ ที่ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๓/๐๙๓

 กศน.อ.ค้อวังส่งแผนฯการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๑  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1