:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2561
วัน เวลา ส่ง 19 ม.ค. 6114:32:49
จาก กศน. อำเภอค้อวัง
ที่ ศธ 0210.6003/067

 กศน.อำเภอค้อวังขอรายงานการขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2561 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1