:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET
วัน เวลา ส่ง 16 ม.ค. 6116:18:55
จาก กศน. อำเภอเลิงนกทา
ที่ ศธ ที่ศธ.๐๒๑๐.๖๐๐๙/๐๕๖

 ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1