:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี
วัน เวลา ส่ง 11 ม.ค. 6110:27:57
จาก กศน. อำเภอมหาชนะชัย
ที่ ศธ ที่ ศธ๐๒๑๐.๖๐๐๘/๐๓๓

 รายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะทีคล้ายกับสถานบริการ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1