:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี
วัน เวลา ส่ง 26 ธ.ค. 6013:16:37
จาก กศน. อำเภอมหาชนะชัย
ที่ ศธ ศธ๐๒๑๐.๖๐๐๘/๑๐๒๖

 รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี


เรื่อง


ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะทีคล้ายกับสถานบริการ  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1