:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก
วัน เวลา ส่ง 21 ธ.ค. 6014:26:25
จาก กศน. อำเภอมหาชนะชัย
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๘ /๑0๑๑

 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1