:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
วัน เวลา ส่ง 14 ก.พ. 6113:45:19
จาก กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 0210.60/245
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรได้ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ให้ท่านแจ้งข้าราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป ตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1